Annons

Du är här

Fasad där cellplastisolering monteras.
Vid en enkätstudie kände tio procent av de tillfrågade till svenska byggnader med fasadkonstruktioner som liknar den som fanns i Grenfell Tower. Bilden har inget samband med artikeln.

Brandfarliga fasader kräver bättre byggregler

Publicerad29 juni 2018  Text Karin Wandrell

Brandsäkerhet

Branden i Grenfell Tower i London visar att det är möjligt för byggherrar att ta genvägar, något som gäller även i Sverige. Därför krävs det ett systemskifte när det kommer till kontrollprocesser inom byggbranschen.

Den 14 juni 2017 började det brinna i ett kök i en lägenhet i höghuset Grenfell Tower i London. Branden spred sig snabbt och totalt omkom 72 personer i lågorna. Fasadpanelen, som ledde till att även isoleringen förgasades vilket bidrog till det kraftiga brandförloppet, visade sig vara den drivande faktorn bakom branden. Men hur kunde en vanlig lägenhetsbrand utvecklas till detta brinnande inferno? 

– Tanken var att tilläggsisolera med PIR-isolering utanpå byggnadskonstruktionen av betong. Enligt de ursprungliga planerna för renoveringen skulle den väderskyddande panelen bestå av zinkplåt, men eftersom byggherren ville dra ner på kostnaderna bytte han till en så kallad aluminiumkompositpanel med en kärna av plast och sparade på så sätt 3,5 miljoner kronor, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Grenfell Tower var 70 meter högt och tittar man i produktbladet rekommenderas inte denna typ av panel för byggnader högre än tio meter. 

En engelsk undersökning har identifierat ytterligare 306 byggnader som inte uppfyller byggreglerna för fasadlösningar och 90 av dessa har samma typ av fasadprodukter som Grenfell Tower.

Brandskyddsföreningens systerorganisation i England kräver nu robustare strukturer, tredjepartsackreditering av produkter och tjänster samt högre kompetens vid projektering, installation och bygg.

Likartade regler i Sverige

Sverige har liknande regler som England när det gäller byggnader och brandskydd. De svenska lagkraven bygger på LSO, Lagen om skydd mot olyckor, och BBR, Boverkets byggregler. Men eftersom många lagar reglerar samma sak skapar det problem.

– BBR består av föreskrifter om vilka funktioner som ska uppnås. De allmänna råden är olika sätt att uppnå detta kombinerat med nivån för föreskrifter, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Tittar man på de allmänna råden för ytterväggar ska man antingen använda obrännbara material eller material som klarar brandprovet SP Fire 105, men trots detta vet vi att det finns fasader även i Sverige som inte klarar provet.

Svaret ligger i regelkonstruktionen. Brandprovet är dyrt och eftersom det saknas en harmoniserad teststandard i Europa innebär det många kostsamma tester för företag som arbetar i flera länder. Det i sig är ett incitament för att använda analytisk dimensionering, vilket innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls på ett alternativt sätt.

– Det handlar om standarder som anger nivå för brandsäkerhet och bara i kapitel 5 i BBR finns det 48 stycken, säger Ville Bexander. Kompetensen kontrolleras av Byggnadsnämnden vilket är ett problem vid analytisk dimensionering eftersom det gör att man har minst kontroll över de mest komplicerade ärendena. Dessutom är det i huvudsak byggherrarna själva som kontrollerar sitt eget arbete.

Sista utposten för Byggnadsnämnden när det gäller kontroll är att använda sig av en certifierad sakkunnig inom brandskydd, men det är ett svårt beslut att ta eftersom man då indirekt säger att man inte litar på brandkonsulten.

I praktiken innebär detta att intresset för att klara mer än minimivärdet i BBR är lågt bland byggherrar, särskilt när det gäller hus som ska säljas direkt.

– Det märks på en gång om till exempel elen inte fungerar, men det är först när det brinner som ett bristande brandskydd upptäcks. Därför måste vi få till ett systemskifte när det gäller kontrollprocesser inom byggbranschen, säger Ville Bexander.

Ett svenskt Grenfell Tower 

En svensk enkätstudie, gjord som en del i ett förberedande forskningsprojekt, visar att av 113 tillfrågade personer inom byggbranschen kände 10 procent till byggnader med ytterväggar liknande de i Grenfell Tower och det kan även finnas andra konstruktioner med likartade brister.

– Användningen av mer cellplast och trä leder till ökad sårbarhet eftersom fasadsystemens prestanda ofta bedöms utan provning, säger Michael Strömgren, forskare och expert på byggregler och kvalitetssäkring på Briab. Eftersom det finns fasader liknande de i Grenfell Tower även här visar det att Sverige helt enkelt inte har tillräcklig kvalitetssäkring och kontroll. 

För att undvika en systemkollaps måste det till en bättre kvalité i det som görs menar Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

– En brand ger omedelbar skada och minsta fel kan göra att allt rasar. Testerna är bra, men de utförs under kontrollerade former och vi måste säkerställa att husen byggs på samma sätt genom att öka kvalitén i byggandet.

RISE, The Swedish Research Institute, vill få till en europeisk standardisering för ytterfasader. Problemet är bara att eftersom den ska fungera i alla länder är risken stor att man väljer att gå enbart efter det lägsta kravet vilket kan ge ett system med säkerhetsregler som istället urvattnar säkerheten.

Kommittén för modernare byggregler har fått i uppdrag att lämna tre betänkanden till Näringsdepartementet. Det första handlar om det nuvarande systemet med byggstandardisering, det andra handlar om miljöpåverkan i byggprocessen och slutbetänkandet är en grundlig översyn av byggregelverket och kontrollsystemet. I december 2017 lämnades betänkandet gällande standarder över till Näringsdepartementet och i december 2019 ska slutbetänkandet vara klart.

– Det kommande regelverket måste vara funktionssäkert och där kan verifiering komma att ersätta kontroll, säger Kurt Eliasson som leder Kommittén för modernare byggregler. I dag ändras regelverken för ofta vilket gör det svårt att hänga med och frågan är om vi ens ska ha föreskrifter och allmänna råd i framtiden.

Utredning Grenfell Tower

I juni publicerades fem utredningar inom ramen för fas ett av Grenfell Tower Inquiry. Där har det bland annat kommit fram nya fakta som kan förklara den omfattande brandspridningen in i lägenheterna. Läs mer om vad utredningarna kommit fram till i kommande nummer av BrandSäkert.