Annons

Du är här

En takläggare med tigersåg.

Vad är Heta Arbeten?

Publicerad22 maj 2018  Text Pia Ljunggren

Experten

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?

Svar/ Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor. När en metod som alstrar värme eller gnistor anses vara brandfarlig, det vill säga kan orsaka en brand räknas arbetet som heta arbeten. Utförs arbetet dessutom på en tillfällig arbetsplats, då ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för Heta Arbeten följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska få full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­kapar och slipmaskiner eftersom de tidigare har orsakat många bränder.

Andra exempel på metoder som kanske inte är lika tydliga eller självklara är hovslagning, arbete med varmluftspistol, ogräsbränning eller induktionsvärmare.

Om kriterierna för Heta Arbeten är uppfyllda ska en riskbedömning genomföras på plats där arbetet ska utföras. Detta krävs för att den som ger tillstånd, den tillståndsansvarige, ska kunna bedöma riskerna i sitt sammanhang. Till sin hjälp harden tillståndsanvarige de övriga i det så kallade heta-teamet, det vill säga den som ska utföra arbetet och brandvakten. Riskbedömningen är till för att avgöra om metoden avger värme eller gnistor samt om det går att använda en mindre riskfylld metod. Vid riskbedömningen tittar man bland annat på om kringliggande miljö är brännbar, om byggnaden är brännbar, om det finns öppningar i väggar och tak som gör att gnistor eller en brand kan sprida sig till intilliggande områ­den. Frågorna är många och hetarbetsteamet behöver god kunskap om heta arbeten och kännedom om den verksamhet där arbetet ska utföras för att kunna bedöma riskerna på ett bra sätt. Till sin hjälp har heta-teamet en tillstånds- och kontrollista som innehåller frågor som täcker in alla säkerhetsreglerna. Kontrollistan används för att ge tillstånd och att dokumentera arbetet. En förutsättning för att ge tillstånd till, och utföra heta arbeten på ett säkert sätt, är att alla i heta-teamet har ett giltigt Heta Arbeten-certifikat.

En metod som inte bedöms som brandfarlig i ett sammanhang kan mycket väl vara det i ett annat. Ett exempel är när en metalltigersåg används för att ta upp hål i en vägg med gipsskivor, metall eller träreglar och mineralullsisolering. Tigersågen kan alstra gnistor eller värme till följd av friktion beroende på om sågbladet är slitet eller inte samt vilket material som man sågar igenom. Så länge inget annat brännbart material finns i närheten görs bedömningen att tigersågen är en lämplig metod i sammanhanget.

Om samma tigersåg används i en motsvarande vägg men med cellplastisolering, ett material som är lätt att antända, blir riskbedömningen troligen en annan och tigersågen bedöms där som en direkt olämplig metod.

Slutsatsen blir att det inte går att ge ett generellt svar. En riskbedömning måste utföras på den plats där arbetet ska utföras där man tar hänsyn till val av metod, miljö och material. Man bedömer då sannolikheten för att en brand ska uppstå och allvarlighetsgraden av den konsekvens som kommer av en sådan brand. Om man följer säkerhetsreglerna och gör en korrekt riskbedömning i samband med tillståndsgivningen så minimeras risken för att brand ska uppkomma som en följd av heta arbete.

Pia Ljunggren

Affärsområdesansvarig Heta Arbeten®

Nummer 3—2018

Omslag för BrandSäkert 3 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2018.