Annons

Du är här

Är kommunernas tillsyn tillräcklig?

Publicerad1 mars 2018  Text Elsa Frizell

Tillsyn

BrandSäkert har tagit en närmare titt på hur 2004 års lag om skydd mot olyckor fungerar i praktiken.

När räddningstjänsten kom till Solrosens äldreboende i Ulricehamn i september 2017 saknades släckutrustning och det var oklart om sprinklersystemet fungerade. Det fanns dessutom lättantändlig inredning vid utrymningsvägarna. Äldreboendet fick föreläggande på totalt elva punkter rapporterar Ulricehamns tidning. Trots bristerna hade de inte haft en tillsyn på 10 år, en alldeles för lång tid uppger Södra Älvsborgs räddningsförbund självkritiskt.

Det är kommunerna själva som ansvarar för var och hur ofta tillsyn ska göras. Den utförs sedan av räddningstjänstens tillsynsförättare. Före lagen om skydd mot olyckor, som kom 2004, reglerades tillsynen genom fasta så kallade frister, alltså särskilda intervall då tillsynen skulle göras. Syftet med den nya lagen var att ge mer inflytande till kommunen som med sin lokalkännedom kan avgöra var tillsynen bäst behövs. Krav finns däremot på att vissa verksamheter som skolor, hotell, restauranger och äldreboenden regelbundet ska skicka in en skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Färre tillsynsbesök

Hans Andersson är brandingenjör och expert på brandsäkerhet hos Brandskyddsföreningen. Han arbetar bland annat med normerna för Brandskyddsföreningens och Visitas gemensamma certifieringar, Brandskyddat hotell och Väl brandskyddat hotell. Certifieringen går längre än vad lagen föreskriver och sker genom en tredjepartsbedömning. I sitt arbete besöker han verksamheter runt om i landet och tycker att det skiljer mycket i hur ofta tillsyn sker mellan olika kommuner.

Brister i tillsynen

Antal tillsynsbesök har sedan den nya lagen gått ned. Som jämförelse genomfördes det 32 794 brandsyner i landet år 2000, men 2016 hade den siffran sjunkit till 18 630 tillsyner.

– Jag har reflekterat över att verksamheter som innan 2004 års lag skulle ha brandsyn varje år numera inte anses behöva det på flera år. Det värsta var ett hotell jag besökte som inte hade haft en tillsyn på sju år, säger Hans Andersson.

Hotellkedjan Scandic finns i hela landet och är certifierade som Brandskyddat hotell. Peter Claeson är säkerhetschef och han ser brister i kommunernas tillsyn.

– En gång per år ska hotellen skicka in en skriftlig redogörelse över brandskyddsarbetet men min erfarenhet är att man ytterst sällan tittar på detta dokument inför en tillsyn, ett besök eller en insats. Det finns säkert legitima skäl till detta, men min bestämda uppfattning är att samarbetet och utförandet av tillsynen kan bli båda vassare och mer frekvent för att få 100-procentiga kontroller, säger han.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är den högsta ansvariga myndigheten för tillsyn och är den som kontrollerar länsstyrelserna som i sin tur kontrollerar kommunerna. Under 2017 genomförde MSB tillsyn med fokus på myndighetsutövningen (tillsyn och brandskyddskontroll) hos fem länsstyrelser. Per Karlsson är brandingenjör på Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete hos MSB och han tycker att tillsynsverksamheten generellt utvecklas i rätt riktning.

– Kurvorna går uppåt. Det blir fler förelägganden och fler återbesök, när brister konstateras. Men visst finns det förbättringspotential. 2016 genomfördes återbesök i 45 procent av fallen när det ställts krav på åtgärd. Även om vissa av dessa verksamheter återkopplat med till exempel fotodokumentation borde den siffran närma sig 100 procent, säger han.

Kommunerna behöver också bli bättre på att skriva förelägganden. År 2016 ledde bara 25 procent av de fall där man ställde krav på åtgärd till ett föreläggande.

– Vi har gjort många insatser för att förbättra kommunernas tillsyn. 2012 gav vi ut tillsynshandboken. Vi gjorde en seminarieturné 2012–2013 för att utbilda kommunerna och följde upp detta med fler seminarier 2015 och 2016. Man får acceptera att det tar tid att förändra, säger Per Karlsson.

Ägarens ansvar

Per Karlsson tycker att dagens lagstiftning är tillräcklig, men för att förbättra tillsynen handlar det om att ge fortsatt råd och stöd till kommunerna.

Men är det okej att det kan dröja 10 år mellan tillsynsbesöken?

– Det beror helt på vad det är för slags byggnad och verksamhet. Vi anser att räddningstjänsten regelbundet ska bedöma behovet av tillsyn när det gäller de byggnader som omfattas av kravet att skicka in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Om en räddningstjänst gjorde tillsyn på en byggnad för tio år sedan, så kan det ändå vara så att de vid flera tillfällen under dessa år bedömt behovet av ny tillsyn och kommit fram till att det inte är prioriterat, säger Per Karlsson.

Han poängterar också att ansvaret för brandskyddet vilar på ägaren och nyttjanderättshavaren och att kommunen ska följa upp att de tar sitt ansvar.

Hans Andersson på Brandskyddsföreningen tycker inte att dagens tillsyn är tillräckligt bra och önskar en översyn av regelverket.

– Det finns en poäng med att kommunerna ska ha mer inflytande över tillsynen, men det måste finnas en maxgräns för hur lång tid det får gå innan tillsyn. Det finns också ganska många som efterfrågar en tillsyn eftersom de vill ha ett kvitto på att det de gör är rätt, säger han.

Ny studie om tillsyn

Förvaltningshögskolan ser under 2017–2018 över vilken effekt MSB:s utbildningsinsats i tillsyn haft i kommunerna. De ska också undersöka om kommunerna vet hur de ska skriva föreläggande när åtgärder behövs efter en tillsyn. Resultatet ska redovisas i slutet av 2018.

Nummer 1—2018

BrandSäkert 1 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2018.