Annons

Du är här

Att regelbundet testa brandlarmet är en självklarhet hos Locum.

Uppdaterade brandlarmsregler gör det lätt att göra rätt

Publicerad17 maj 2017  Text Gabriella Sköldenberg

Förlag & utbildning

Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är det att begränsa och släcka den. Brandlarmsregler SBF 110:8 är skapat för att ge stöd och råd vid kravställning, projektering, installation och underhåll av en brandlarmanläggning.

Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är det att begränsa och släcka den. För att kunna göra det kan brandlarmet vara en viktig faktor för att upptäcka branden i tid. Brandlarmsregler SBF 110:8 är skapat för att ge stöd och råd vid kravställning, projektering, installation och underhåll av en brandlarmanläggning.

– Brandlarmanläggningen är bara en del av en byggnads brandskydd, men en ack så viktigt sådan, säger Lars Hellman, konsult på företaget Brandskyddslaget som deltagit i arbetet med att ta fram det nya regelverket

– Brandlarmanläggningen utgör ofta navet för avancerade styrfunktioner i brandskyddet och det är viktigt att funktionen säkerställs både i framtagningsfasen såväl som under byggnadens hela livstid. Brandlarmsreglerna täcker alla dessa delar och beskriver processerna, från framtagandet av utförandespecifikationerna och installation, till besiktning och underhåll.

Den största förändringen i det nya regelverket är att man har slagit samman rekommendationerna för utrymningslarm med brandlarmsreglerna, för att göra handboken ännu mer funktionell för användarna.

– Gemene man gör inte skillnad på utrymning och brandlarm och därför har det blivit en naturlig utveckling att slå ihop dessa till ett och samma regelverk, säger Lars Hellman.

Att det fortfarande finns ett separat regelverk för utrymningslarm med talat meddelande, SBF 502:1, beror på att Brandskyddsföreningen har valt att ta hänsyn till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av CEN, European Committee for Standardization.

Rätt process för säkert slutresultat

Hur en brandlarmanläggning utformas påverkas av flera olika faktorer, som till exempel byggnadens utformning och typ av verksamhet. Det finns en rad olika lagar och regler att förhålla sig till och det är den som äger fastigheten som är kravställare och ska se till att de uppfylls. Många tar hjälp av externa experter på brandskydd för att klara det, men med hjälp av Brandlarmsregler 110:8 kan man få stöd som kravställare.

– I brandlarmsreglerna finns både en beskrivning av processer för detta och en checklista, som hjälper kravställaren från planeringsstart till dess att anläggningen är besiktigad och klar. De hjälper till att kvalitetssäkra hela vägen, säger Lars Hellman och nämner utförandespecifikationerna som ett exempel på detta.

Utförandespecifikationen anger hur anläggningen ska utformas, till exempel om det behövs detektorer i hela byggnaden eller bara i enskilda brandceller, och följer sedan med genom hela processen fram till dess en oberoende besiktningsman kontrollerar att specifikationerna som bestämdes från början verkligen efterlevs i den färdiga byggnaden.

– Brandlarmsreglerna ger grunden för dokumentet, sedan måste du som kravställare se till att du har den bakomliggande kunskapen om de lagkrav som ställs. Det är information som förändras över tid.

Reglerna i praktiken

Locum är Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare och använder Brandskyddsföreningens regler för brandlarm i sin dagliga verksamhet.

– Brandlarmsreglerna har samma status i våra projekt som våra egna projekteringsanvisningar, även om vi ofta har specialbehov som måste beskrivas mer i detalj, säger Magnus Eriksson, specialist för säkerhetssystem på Locum. Jag tycker att reglerna har förbättrats i de senaste utgåvorna. Strukturen är bättre och det går att ta till sig de olika delarna beroende på vem du är och var i processen du befinner dig.

Magnus Eriksson, som sedan ett år sitter med i den grupp som ansvarar för att ta fram reglerna, skulle gärna se att regelverket i en framtida utgåva blir ännu mer koncentrerat i omfång. Samtidigt har han stor förståelse för att det är svårt att uppnå när texten utvecklas med hänsyn till många olika faktorer och viljor. I dagsläget tar han därför tekniken till hjälp för att snabbare hitta de uppgifter han är på jakt efter:

– Jag abonnerar på E-norm från Brandskyddsföreningen. Det gör att jag alltid har tillgång till uppdaterade regler och får mejl när det sker förändringar. Det gör också att jag har brandskyddsreglerna i pdf-format och kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta det jag behöver.

SBF 110:8 Regler för brandlarm

... är en omarbetning av tidigare gällande brandlarmsregler och delar av Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015. Hänsyn har också tagits till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av CEN; European
Committee for Standardization
. Reglerna ger både en övergripande orientering inom området och tar upp specifika delar i processen från uppstart till färdig brandlarmanläggning. SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande, finns i en separat skrift.

Nummer 3—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2017.