Annons

Du är här

Vem har koll på kontrollen?

Publicerad5 april 2017  Text Anders Carlsson

Debatt

Hur kommer det sig att myndigheter förlitar sig på att anläggningsägaren klarar av att hålla brandskyddet i tillräckligt bra skick utan insyn från externt kontrollorgan när man inom andra delar, till exempel hissar, el och ventilation, inte alls förväntas klara det utan extern kontroll?

Det skickar en signal om att brandskydd inte är en prioriterad, eller ens viktig, fråga. I de fall vi installerar ett tekniskt skydd som konsekvens av ett myndighetskrav måste skyddet fungera under hela byggnadens livslängd. För det krävs underhåll och i vissa fall besiktning.

Om en hiss inte klarar den årliga kontrollen och beläggs med körförbud skickas ett meddelande till byggnadsnämnden och om elanläggningen inte uppfyller kraven kan försäkringsskyddet sägas upp. Men utebliven revisionsbesiktning eller underlåtenhet att åtgärda brister i protokollen rapporteras ingenstans. Det är endast besiktningsfirman och anläggningsägaren som är inblandade i processen.

Det saknas såväl uppföljning som konsekvens om vi inte sköter oss. Jag anser att vi i brandsverige agerar reaktivt istället för proaktivt, som lagen om skydd mot olyckor avser. 

Efter en händelse tar vi reda på vem som har gjort fel om ett system inte fungerar, men det finns ingen systematik för att se till att systemet fungerar innan dess.

I bästa fall är objektet föremål för tillsyn, då finns det en chans att missförhållanden upptäcks. De flesta byggnader som har tekniska byten eller av andra skäl har myndighetskrav är dock inte tillsynsobjekt.

Jag skulle vilja påstå att vi relativt ofta befinner oss i byggnader där ett eller flera system inte har kontrollerats på det sätt regelverken föreskriver. Och det är det ingen som upptäcker eftersom vi förväntas vara väldigt duktiga på att själva ta hand om våra brandtekniska installationer. 

Enligt min åsikt borde det fungera ungefär så här:

  • Byggnadsnämnden meddelar ett kontrollorgan (till exempel Brandskyddsföreningen) att en byggnad med myndighetskrav på brandskyddet har fått sitt slutbevis och därmed ska revisionsbesiktigas inom ett visst tidsspann.
    Av praktiska skäl måste man kanske begränsa sig till de delar av byggnaden som beräknats med hjälp av analytisk dimensionering eller där verksamhetens art kräver till exempel utrymningslarm. Önskescenariot vore dock att man kontrollerade alla brandtekniska installationer som brandgasspjäll, brandgasventilatorer, nödbelysning med flera.
  • Genomförda revisionsbesiktningar och dess utfall rapporteras till kontrollorganet av anläggningsägaren.
  • Revisionsbesiktningsfirman är skyldig att meddela kontrollorganet om besiktningen blir underkänd, det vill säga att syftet med anläggningen inte uppfylls. Det kan innebära att man behöver se över kriterierna för att ge A, B eller C-anmärkningar.
  • Om anläggningen underkänns, eller om besiktning ej skett, ska kontrollorganet meddela räddningstjänstens tillsynsenhet som då vidtar lämplig åtgärd, till exempel ett tillsynsbesök.

Min uppfattning är att den som vill ha ett bra brandskydd har det och den som inte är intresserad slipper lägga pengar och energi på det eftersom ingen efterfrågar statusen.

Anders Carlsson
Brandskyddssamordnare,
Fastighetskontoret, Stockholms stad

Nummer 2—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2017.