Annons

Du är här

Utför ett moment i taget för att minska risken för brand.

Oväntad glödbrand vid cellulosaisolering av tak

Publicerad5 april 2017  Text Karin Wandrell

Brandplats

Att lägga tak och samtidigt isolera är något man bör undvika eftersom det damm som uppstår vid insprutning av cellulosaisolering kan fatta eld. Det visar tydligt en händelse i Kristianstad förra året.

Cellulosaisolering har använts i USA och Kanada sedan 1930-talet och kom till Sverige under 1970-talet. Det är gjort av återvunnet tidningspapper och består av cellulosafibrer med hög densitet och lufttäthet för isolering i golv, snedtak, vindsbjälklag och väggar. 

Men eftersom cellulosaisolering är ganska finfördelad blir det lätt dammigt vid insprutning. Något som troligen bidrog till att en glödbrand uppstod i isoleringen till ett villatak i Kristianstad. I detta fall användes Thermofloc cellulosaisolering med brandklassen B-s2d0, den högsta som går att få när det gäller cellulosaisolering.  

Det var i november förra året som två arbeten pågick samtidigt på taket till villan. Takisoleringen som lagts vid ett tidigare tillfälle behövde kompletteras samtidigt som hålen på taket tätades igen. Avståndet mellan takläggaren och isolerararen var tio meter när det plötsligt började lukta brand och gråvit rök kom upp från påfyllningshålen.

Takläggaren larmade räddningstjänst och försökte sedan själv släcka med en pulverbrandsläckare utan resultat. När räddningstjänsten kom till platsen blev de tvungna att bryta upp hela taket och upptäckte då ett stort antal glödhögar på vindpappen, något som tyder på att dammet har antänts varvid glöden har gått igenom den nya isoleringen och antänt vindpappen/asfalten på stenullsmattan. 

Saknade kunskap

För att kunna spruta in isoleringen hade ett antal hål sågats upp i råsponttaket med spikreglar fästa på två sidor om hålet för att kunna lägga tillbaka locken med befintlig papp på. Den troliga orsaken till branden är att det fanns springor i den nya förspikningen av taket där gummiremsan som användes för att täta skarven mellan takpappen och locket blivit för upphettad, varvid gummimassan runnit igenom glipan och antänt dammet. 

Varken isoleraren eller takläggaren, båda med lång erfarenhet, hade varit med om något liknande tidigare. I normala fall skulle de inte ens ha befunnit sig på taket samtidigt och efter händelsen har isoleringsfirman beslutat att sådant arbete aldrig mer får ske parallellt.

Björn Wennerholm, konsult för Heta Arbeten på Brandskyddsföreningen, har tittat närmare på händelsen.

– I detta fall förekom Heta Arbeten samtidigt som cellulosaisoleringen sprutades in. Att den kunde antändas var inget man var medveten om. Den erfarenhet vi kan dra av detta är att det är olämpligt att göra båda arbetena samtidigt, en kunskap som det är viktigt för oss att föra ut.

Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten säger tydligt att man är skyldig att förvissa sig om att det inte finns brännbar isolering på undersidan, något som ibland missas.

– I det här fallet rörde det sig dessutom om ett tak med öppna hål. Det var tur att de upptäckte röken direkt innan det hann utvecklas till en riktig brand. Den stora konsekvensen nu blev att räddningstjänsten fick bryta upp hela taket och ta ut den gamla isoleringen för att komma åt glödbränderna. 

Nya förhållningsregler

Björn Wennerholm upptäckte också att det sedan tidigare förekommit flera incidenter med cellulosaisolering i samband med skorstensbränder. Då har det framförallt handlat om äldre skorstenar där värmen har hettat upp isoleringen. Något som visar att cellulosaisolering inte bör läggas direkt mot skorstensstocken, fakta många är omedvetna om. 

– Det innebär inte att man ska vara rädd för att använda cellulosaisolering, däremot ska man ha kontroll på hur den sprutas in runt skorstenen. Beroende på skorstensfabrikat och modell finns det olika krav på hur isoleringen får utföras. Skorstenens installationsanvisning måste därför kontrolleras innan arbetet påbörjas.

 Efter händelsen i Kristianstad kommer Brandskyddsföreningen att informera branschorganisationer som TIB, Tak- och tätskiktsentreprenörerna, och Swedisol, tillverkare av isoleringsmaterial, om risken för att dammet kan antändas.

– Vi kommer även att ta upp det med våra Heta arbeten-instruktörer så att de kan lyfta detta i utbildningarna. Vi har inte tänkt på cellulosaisolering på detta sätt tidigare eftersom det är ett brandklassat material, men just att det bildas så mycket lättantändligt damm under arbetet är något vi måste förhålla oss till i framtiden.

Råd vid isolering på tak 

  • Takläggning och isolering ska inte ske parallellt.
  • Inga öppna lågor får förekomma i samband med isoleringsarbete.
  • Följ Heta Arbeten-reglerna.
  • Kontrollera underliggande material och gör en riskbedömning.
  • Sätt spikreglar på alla sidor om hålet för att förhindra att asfalt/gummimassa rinner ner.
  • Underlagspappen ska överlappa hålet.

Nummer 2—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2017.