Annons

Du är här

Miljörestvärdeledare – värdefull hjälp vid utsläpp

Publicerad5 april 2017  Text Karin Wandrell

Experten case

Måns Krook i Malmö är en av tio specialutbildade miljörestvärdeledare med kompetens att hantera miljörelaterade olyckor. På olycksplatsen fungerar han som försäkringsbolagens representant och organiserar restvärderäddningsarbetet.

åns Krook i Malmö är en av tio specialutbildade miljörestvärdeledare med kompetens att hantera miljörelaterade olyckor. På olycksplatsen fungerar han som försäkringsbolagens representant och organiserar restvärderäddningsarbetet. Med hjälp av en fullmakt från försäkringsgivarna har han rätt att kalla in de resurser som krävs, till exempel entreprenörer, för att minimera skadekostnaderna. 

– Två grundfrågor måste snabbt kunna besvaras; dels ska vi kunna värdera miljökonsekvenser och åtgärdsbehov och dels ska vi klargöra om det är en ersättningsbar skada vilket inte alltid är lika tydligt som vid en brand- eller vattenskada, säger Måns Krook. Miljöskador är ofta komplexa och mer kostnadskrävande att hantera när det gäller de inledande åtgärderna.

Om det till exempel sker en trafikolycka på en väg med utsläpp nära en vattentäkt blir den miljö­restvärdeledare som snabbast kan inställa sig inkallad via SOS Alarm. Ofta handlar det om en vanlig avåkning med lastbil där bränsle­tanken har gått sönder och diesel läckt ut.

Räddningstjänsten svarar för de åtgärder som ryms inom räddningstjänstbegreppet enligt lagen om skydd mot olyckor. Som miljörestvärdeledare är det Måns Krook som initierar de uppföljande saneringsåtgärderna och samordnar kontakterna med till exempel skadevållande, försäkringsgivare, miljömyndigheter, drabbad markägare, väghållare och andra berörda aktörer. Allt under förutsättningen att skadan är ersättningsbar och att åtgärdsbehov fastställts.

– Vi har avtal med Trafikverket och vanligtvis också med försäkringsbolaget om det är en svenskregistrerad bil så nästa steg är att kontakta Trafikverkets driftentreprenör som står för vägunderhållet. Men innan dess har räddningsledaren informerat om vilka spridningsbegränsande åtgärder som redan har gjorts som att stoppa läckagekällan, valla in, dämma upp, länsa eller gräva en pumpgrop, säger Måns Krook.

Sanering ett måste 

Därefter är det dags att förbereda inför saneringen. Till skillnad från för bara 15 år sedan tillåter Miljömyndigheten sällan numera att bara låta utsläppen vara.

– Förr tyckte Miljömyndigheten att 100 liter diesel i diket, det kunde naturen ta hand om. I dag ställs det krav på att föroreningen ska bort och min upplevelse är också att det i högre grad ställs krav på provtagning efteråt för att se till att det verkligen är rent.

På statliga vägar utförs själva saneringsarbetet av Trafikverkets driftentreprenörer, ibland med stöd av specialister på till exempel sugning eller anläggning av oljefällor. Miljörestvärdeledaren kan vid behov kontakta miljökonsulter för provtagning och har även andra kontakter om så skulle behövas. 

–Vi har givetvis kontakt med Trafikverket och driftledningscentralerna under tiden så att de vet vad som händer. En strävan är att få igång trafiken så fort det går samtidigt som vi vill se till att miljöskadan åtgärdas så kostnadseffektivt som möjligt för våra uppdragsgivare. Det finns lite olika intressen att ta hänsyn till när det gäller verksamhet på väg så det gäller att lösa det på smidigast sätt. Därför gör vi alltid en värdering av när det är lämpligast att göra saneringen – direkt efter olyckan eller efter det att rusningstrafiken är över till exempel.

När det gäller kommunala och enskilda vägar finns det inget avtal mellan Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och kommunerna eller vägföreningarna. Om föroreningen går utanför vägen hanteras den som en miljöskada orsakad av trafik och blir ersättningsbar. I annat fall är det väghållaren, kommunen eller vägföreningen, som är ansvarig.

Rådgivande funktion

Vid andra typer av olyckor kan miljörestvärdeledaren fungera som en rådgivande funktion till en försäkringsgivare och delvis också till räddningstjänsten. Ur försäkringssynpunkt går det inte alltid att med säkerhet klarlägga om skadan är ersättningsbar samtidigt som det är viktigt att begränsa följdskadorna så gott det går. Vid en brand för ett tag sedan på en avfallshanteringsanläggning som ligger öster om en stor vattentäkt blev Måns Krook inkallad för att bevaka förekommande försäkringsintressen.

– Vid denna typ av bränder är det viktigt att inte använda onödigt mycket släckvatten eftersom det förorenade släckvattnet riskerar att rinna vidare och påverka det känsliga området. I det här fallet valde räddningstjänsten istället efter rådgivningen att försöka separera avfallet med hjälp av hjullastare samt att se till att den lilla mängd släckvatten som användes sögs upp efteråt.

Eftersom denna typ av bränder är mycket svårsläckta valde räddningsledaren att låta det brinna av under kontrollerade former under ett antal dagar. 

– Risken är att omgivningen påverkas genom rök och lukt. Jag hade en ständig dialog med kommunen och Miljömyndigheten och informerade även boende i närheten om var röken och lukten kom ifrån och varför. Vissa försäkringsgivare blev också berörda eftersom deras kunder blev drabbade. Det värsta scenariot i det här fallet hade varit om vattentäkten hade blivit påverkad eftersom de är väldigt svåra att återställa.

Måns Krook tror och hoppas att miljörestvärdeledarnas arbete har bidragit till att allt fler miljöolyckor saneras, även om det finns ett stort mörkertal.

– Min uppfattning är att miljömyndigheterna ställer betydligt högre krav i dag och det med rätta eftersom många små föroreningar till slut ger stor påverkan. Vi upptäcker ofta föroreningar som orsakats för länge sedan som borde ha tagits omhand direkt.

Miljörestvärde­ledarens roll och ansvar

  • Klarlägger vilka försäkringsbolag/uppdragsgivare som berörs och underrättar dessa för att klarlägga att åtgärder kan vidtas.
  • Utformar saneringsmål i samråd med tillsynsmyndigheter och drabbade.
  • Initierar sanerings­åtgärder, provtagning och uppföljning.
  • Tydliggör rutiner för beställning och fakturering.
  • Samverkar proaktivt med andra myndig­heter.
  • För dokumentation om bedömning/beslut.
  • Kan bistå som bakre ledning.

Brandskyddsföreningen Restvärde­räddning 

Avtalet mellan räddningstjänsterna och Brandskyddsföreningen Restvärderäddning omfattar utöver restvärderäddning, även sanering av statlig väg och järnväg, evakuering av tåg, utbildning för arbetsjordning och arbete på väg- och spårområde.

Nummer 2—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2017.