Annons

Du är här

Brandskyddsföreningen sätter kunskap i centrum

Publicerad5 april 2017  Text Karin Wandrell

Inblick

Nu ska Brandskyddsföreningen utveckla sin roll som nätverksnod. Det ska bland annat ske genom att bygga relationer och föra samman kompetenser i ett problembaserat arbetssätt för att ta fram ny kunskap och nya lösningar.

Att Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningens general­sekreterare, ser fram emot den nya utvecklingen råder det ingen tvekan om. 

– Att sprida kunskap är oerhört viktigt, men vi nöjer oss inte med det. Vi vill också samla in, analysera och utveckla ny kunskap. Vi vill än tydligare sätta forsknings- och faktabaserad kunskap i centrum för vår verksamhet. För att vi ska lyckas med det måste vi ytterligare förstärka den gränsöverskridande samverkan som redan idag är en så viktig del av vårt arbete – ingen enskild organisation kan ha all nödvändig kompetens, vi måste samverka i värdenätverk som ger vinn-vinn effekter.

Efter att ha slösat med jordens resurser under lång tid går nu utvecklingen mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Istället för att som förr producera, förbruka och kasta bort handlar det nu om att se till att minsta möjliga går till spillo genom återvinning och återbruk. Det här nya sättet att tänka kommer att visa sig i allt från energiproduktion till återvinning och också i sättet att bygga.

– Det är förstås jättepositivt, men det för också med sig nya utmaningar kring brandrisker och där måste vi vara med för att se hur man ska hantera det på ett bra sätt. Inte bara byggnads­tekniskt utan ur många fler aspekter, säger Anders Bergqvist. 

Strategin är att föreningen ska utveckla sin roll som nätverksnod, bygga relationer och föra samman kompetenser i ett problembaserat arbetssätt för att ta fram ny kunskap och nya lösningar. 

Nya satsningar

Brandskyddsföreningens fokusfrågor under de närmaste två åren är brandsäkerhet i boendemiljö och brandsäkerhet i höga trähus

– För att få ett bättre genomslag ur ett brandsäkerhetsperspektiv kommer vi att utveckla vårt arbete mot samhällets systemutformare inom olika sektorer. Vi vill att dessa organisationer, myndigheter och företag ska bli medskapare och ambassadörer i framtidens brandsäkra lösningar och naturliga ambassadörer för brandsäkerhet. Vi är medvetna om att denna strategiska förflyttning kan skapa en del frågetecken och osäkerhet, men tanken är att aktivt arbeta för att åstadkomma denna utveckling under 2017. 

Begreppet systemutformare och deras betydelse har varit en avgörande faktor när det gäller den positiva utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet och Brandskyddsföreningen vill nu dra lärdom av detta framgångsrika arbete. 

– Inom fokusområdet brandsäkerhet i boendemiljö kommer vi att rikta oss till dem som utformar själva boendemiljön som kommunen, byggbolag, brandkonsulter, fastighetsägare, regelutformare och inte minst bolag som inreder våra hem, säger Anders Bergqvist och fortsätter:

– Om vi kan öka deras insikt och förståelse av brandsäkerhetens betydelse så tror vi att detta perspektiv kommer att komma in tidigare och mer naturligt i olika processer. Och inte, som alltför ofta sker idag, som ett ”nödvändigt sista ont” när allt annat är klart. Ju fler som tänker brandsäkerhet i sin vardag, desto effektivare blir genomslaget i samhället. 

Anders Bergqvist ser kommunal räddningstjänst som en viktig systemutformare med avgörande inflytande inom det lokala samhället. Den kommunala räddningstjänsten har en stor normativ inverkan i många kommuner. Denna roll kan ytterligare förstärkas och här bör Brandskyddsföreningen kunna ta en mer aktiv position. I praktiken kan detta innebära att tillsammans ta fram utbildnings- och informationsmaterial, att samverka i kampanjer och att jobba tillsammans med kunskapsförädling och kunskapsspridning i nätverksform.

Ny forskarskola på gång

Samhällsutvecklingen går enormt snabbt och medför helt nya utmaningar inom brandsäker­hets- och räddningstjänstområdena. För att möta dessa behövs nya kunskapsstrategier. Och ett alltmer komplext samhälle kräver också att olika samhällssektorer har förmågan att snabbt omsätta nya forskningsrön i den egna verksamheten, men också att själva kunna tillämpa vetenskaplig metodik i sin problemlösning. 

– En forskarutbildning handlar om att kunna utveckla kompetens och förmåga att ta fram och tillämpa ny kunskap. Min bedömning är att det finns en stor utmaning att aktivt delta i och driva kunskaps- och samhällsutvecklingen inom brand- och säkerhetsområdet. Jag ser också att den kommunala räddningstjänsten hittills inte har lyckats skapa denna kunskapsplattform. Ska kommunerna kunna matcha den snabba utvecklingen så är denna typ av satsningar en fullständig nödvändighet.

Det är mot denna bakgrund som Brandskyddsföreningen och Brandforsk tagit initiativ till att utveckla en forskarskola inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet. Satsningen ska stötta räddningstjänsten att kunna ha kommun­doktorander anställda. Målbilden är halvtidsstudier fram till licentiatexamen för ett tiotal yrkesverksamma brand- eller riskingenjörer. 

Konceptet går ut på att sätta upp ett system med flera olika akademiska institutioner, relevanta handledare och en utbildningsmiljö som gynnar en effektiv marsch genom utbildningssystemet. Brandskyddsföreningen har redan varit i kontakt med flera akademiska institutioner som har visat stort intresse att delta, och räknar med att kunna påbörja dialogen med intresserade räddningstjänster senare under året.  

– Nu måste akademikerna inom räddningstjänsten våga ta nästa kliv. Dels får man mer kunskap inom ett specifikt område, dels ökar kompetensen på arbetsplatsen, säger Anders Bergqvist. Det är dessutom ett fullständigt nödvändigt sätt att öka kunskapen inom hela branschen och i samhället och helt i linje med intentionerna i regeringens forskningsproposition Kunskap i samverkan.

Skapa rekryteringsbas

Den kommunala räddningstjänsten kommer framöver att ha en mycket stor utmaning när det gäller att rekrytera personal med rätt kompetens och förmåga. Det är redan ett faktum för beredskapsanställd personal och kommer tyvärr att bli en allt mer kännbar utmaning inom många personalkategorier. Anders Bergqvist ser forskarskolan som en liten pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt en del i den långsiktiga rekryteringsstrategin. 

De kommunala räddningstjänsterna har idag en personalförsörjningsutmaning som motsvarar den Försvarsmakten hamnade i när man övergick från värnplikt till anställningar. En förbättrad samverkan mellan den kommunala räddningstjänsten, MSB och Försvarsmakten skulle kunna skapa samordnings- och synergi­effekter som är gynnsamma i alla led. 

– Vi skulle kunna öka intresset för att arbeta som RiB, räddningsperson i beredskap, och hel- eller deltidssoldat genom gemensamma informationskampanjer. I nästa led kan vi gemensamt bidra till en förbättrad karriärväxling genom utbildningsmöjligheter inom räddningstjänstområdet under försvarsmaktsanställningen. Det finns också anledning att närmare studera förutsättningarna för att i valda delar samutbilda och samöva respektive personalkategori.

Just nu tittar man på möjligheten att kunna komplettera den grundläggande militära utbildningen med en deltidsbrandmannautbildning. Det skulle skapa ett intresse för en karriär inom räddningstjänsten och på så sätt skulle det gå att bygga en rekryteringsbas till förhoppningsvis låga kostnader.

Nästa steg skulle vara att de som skriver på ett soldatkontrakt på 4–8 år även skulle få en heltidsbrandmannautbildning (SMO) vilket skulle göra att de får en naturlig karriärväxling efter sin tjänstgöringstid. 

– Jag ser det som en enorm möjlighet att bygga robusthet i samhället. Brandskyddsföreningens roll skulle kunna vara att diskutera och skapa opinion kring denna viktiga fråga.  

För fyra år sedan valde Brandskyddsföreningen att skapa en räddningschefsträff i samband med den stora årliga brandkonferensen. Anders Bergqvist skulle gärna se att ännu fler räddningschefer deltog.

– Vi skulle vilja ha en ännu tätare dialog för att försöka förstå vilka utmaningar de står inför och vad vi kan hjälpa till med. Regeringens nya säkerhetspolitiska strategi pekar på behovet av ett totalförsvar vilket innebär att det civila försvaret måste byggas upp igen och där spelar räddningstjänsten en viktig roll. Hur det kommer att se ut vet ingen, men Brandskyddsföreningen var mycket aktiva förra gången det begav sig på 1930-talet och vi ser att vi kan bidra även nu genom att bygga nätverk, bilda opinion och vara en aktör som är med i utvecklingen.

Brandskyddsföreningens mål  

  • Att vara kunskapscentrum för brand­säkerhet i Sverige 
  • Att analysera, utveckla och sprida kunskap 
  • Att vara en trovärdig och kraftfull avsändare av framtidens brandsäkerhet 
  • Fokus ska ligga på det som kan bli – inte det som var
  • Att vara en opinionsbildare kring brand­säkerhetsfrågor
  • Att få viktiga aktörer i samhället att vilja samarbeta och bli ambassadörer 
  • Att vara en självklar samarbetspartner till räddningstjänsten

Nummer 2—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2017.