Annons

Du är här

Gothia Towers är det enda hotellet utanför Scandic-kedjan som valt att certifiera sig som Väl brandskyddat hotell.

Sänk försäkringspremien med Brandskyddat hotell

Publicerad2 december 2016  Text Karin Wandrell

Hotell

Normen Brandskyddat hotell hjälper till att höja brandskyddsnivån. De som går hela vägen och även certifierar sig kan även komma att belönas med lägre försäkringspremier.

Brandskyddsföreningen och Visita (före detta SHR) har tillsammans tagit fram en norm för brandskydd på hotell som grundar sig på de svenska lagar och allmänna råd som finns. Normen ställer bland annat krav på bra rutiner, utbildad personal samt det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet. Hotellen kan sedan välja mellan att certifiera sig som Brandskyddat hotell eller Väl brandskyddat hotell, som enbart sprinklade hotell kan certifiera sig som.  

Än så länge är det bara Scandic-kedjan och Gothia Towers som har valt att gå hela vägen. Carola Ekblad, branschjurist på Visita, ser ändå normen som ett bra hjälpmedel för hotellen att använda i sitt SBA, systematiska brandskyddsarbete, och som ett viktigt medel för att motverka risken för bränder och öka kunskapen inom branschen.

– Det viktiga för oss är att brandskyddsnivån höjs liksom kunskapen kring det som måste göras. Vi kan ge normen till våra medlemmar och säga att här har ni något att jobba efter, även om de väljer att inte certifiera sig.

När lagen om skydd mot olyckor kom 2004 var det många som inte visste i vilken ände de skulle börja. Carola Ekblad upplever fortfarande att många tycker att det är svårt, de vet inte vad som gäller, och då är normen ett bra verktyg att sätta i händerna på dem.

– Tanken har varit att hålla den så kort som möjligt och i första hand fokusera på de mjuka värdena, men det är ju ändå några punkter att uppfylla. Det är mycket text, brukar kommentaren bli, men Visitas medlemmar är ändå glada över att ha något att arbeta efter.

Ansvarsfördelning – ett problem

Ett vanligt problem när det gäller brandskydd och gränsdragningen mellan hotellverksamhet och fastighetsägare är ansvarsfördelningen. Frågan om vem som ska betala uppstår ofta när problem som måste åtgärdas har upptäckts efter en tillsyn av räddningstjänsten.

– I värsta fall är ingenting reglerat, säger Carola Ekblad. Ofta ligger det ett standardavtal i botten där det finns med en klausul som tar upp brandskydd. De flesta klausuler brukar säga vad som gäller om inget annat har avtalats, men just den här säger att parternas fördelning av ansvaret är reglerat i en bilaga. Vissa kryssar bara i den utan att tänka på vad det innebär. Andra kanske har haft en bilaga med som i sig bara är en allmän beskrivning som i stort säger att hyresgästen har ansvar för det inre och fastighetsägare för det yttre.

Diskussioner uppstår oftast när det är något i själva fastigheten som måste åtgärdas. Det värsta är om det är brandcellerna det spricker på eftersom det innebär stora kostnader.

– Då bör fastighetsägaren vara ansvarig, men det finns tyvärr exempel på avtal där hyresgästen ansvarar även för detta. Men vad innebär egentligen det ansvaret? Och ju mer pengar det handlar om, desto hätskare blir diskussionerna. I grunden är ju problemet att det är oklart vad som gäller och att det finns ett visst tolkningsutrymme i avtalet.

Oftast slutar det med att parterna når en kompromiss i form av en ekonomisk uppgörelse eftersom hyresgästen inte har tid att vänta på att ansvaret ska utredas.

Efterlyser andra åsikt

Räddningstjänstens nedslag och förslag på åtgärder leder också ofta till samtal från medlemmar. En vanlig första fråga är: »Kan det här verkligen stämma?«. Sedan följer önskemål om en andra åsikt och förslag på alternativa åtgärder.  

– Senast fick jag ett samtal där åtgärdsförslagen innebar att hotellet skulle förlora fyra rum vilket var katastrofalt för ägaren, säger Carola Ekblad. Men här har vi ett jättebra utbyte med Brandskyddsföreningen. De kan både komma med en andra åsikt och förslag på alternativa lösningar som ger samma resultat. Kanske är det bättre att fokusera på organisationen istället för att bygga om, till exempel genom att göra fler ronder eller ta in mer personal nattetid.

Den andra klassiska frågan uppkommer när ett hotell har fått en ny ägare och räddningstjänsten påpekar fel som sträcker sig långt tillbaka i tiden. De flesta blir förvånade över att ansvaret för detta vilar på den nya ägaren.

– Jag tycker att det är synd att många är så rädda för att prata direkt med räddningstjänsten. Istället vänder de sig i första hand till oss och i andra hand till en konsult. Vi påminner våra medlemmar om att räddningstjänsten har ett informationsansvar och ska hjälpa till. Det ligger ju i allas intresse att få en brandskyddad verksamhet på smidigast möjliga sätt.  

Carola Ekblad menar att det bästa vore om verksamhets- och fastighetsägaren i ett tidigt skede noggrant gick igenom och fördelade ansvaret för brandskyddet för att slippa negativa överraskningar senare.

Sänkta premier en möjlighet

En nedslående rapport från dåvarande Räddningsverket 2004 visade på stora brister hos ett stort antal hotell. Det har inte gjorts någon uppföljning av detta, men Carola Ekblad hoppas att läget ser bättre ut i dag.

– Jag tror att kunskapen är högre i dag. Antalet ärenden som kommer in har minskat under åren vilket är positivt. 

Många hotell är i dag medlemmar hos Visita som arbetar aktivt med att marknadsföra normen, bland annat genom seminarier för sina medlemmar. Det pågår också ett arbete för att få till försäkringsfördelar, till exempel sänkta försäkringspremier, för de hotell som är certifierade.

Niclas Galle är försäkringsförmedlare hos Nordic Försäkring & Riskhantering som har arbetat med Visita sedan 2005. Han sitter även med som representant för bolaget i certifieringsnämnden för Brandskyddat hotell.

– Brand är den absolut största risken när det gäller hotell eftersom det är där vi ser de riktigt stora skadorna och framför allt ett efterföljande avbrott. Fördelen med att certifiera sig för hotellen är att det är ett bevis på att man har en väldigt hög standard när det gäller brandskydd ur försäkringshänseende.

Att genomföra certifieringen skulle också kunna leda till en bättre försäkringspremie i och med riskerna för brand och skador på liv och egendom minimeras.

– I långa loppet är det ju också så att ju färre incidenter som inträffar desto bättre förhandlingsläge har man ur försäkringssynpunkt vid villkors- och premieförhandling. Vi för just nu en diskussion med Trygg-Hansa om vilka ytterligare fördelar det skulle gå att hitta, säger Niclas Galle.

Nummer 6—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2016.