Annons

Du är här

Nya krav på förstärkt brandskydd i landets förskolor

Publicerad9 september 2016  Text Lina Zommorodi

Lagar och regler

För första gången är barnomsorg som bedrivs kvälls- och nattetid inkluderad i nya BBR 23. Något som bland annat berör nödbelysning, utrymningsvägar och sovutrymmen som utformas som egna brandceller.

Barnomsorg som bedrivs kvälls- och nattetid, nattis, tillhör numera verksamhetsklass 5A, enligt BBR 23. Kvälls- och nattverksamhet skrivs in tillsammans med kraven på förskola och dagverksamhet som bedrivs enligt Socialtjänstlagen, men med ett förstärkt brandskydd i utrymmen där barn och personal sover. Kraven som tillkommer rör nödbelysning i utrymmen där verksamheten bedrivs nattetid och utrymningsvägar därifrån. Utrymmena ska också ha utrymningslarm som aktiveras av automatiskt brandlarm och sovutrymmen ska utformas som egna brandceller.

– Det här blir ett tillägg för att tydlig­göra vilka krav som ställs på nattis, säger Lisa Björk, brandingenjör på Brand­­skydds­föreningen.

Brandskyddsföreningen har fungerat som remissinstans i ärendet och har tryckt på vikten av tydliga krav för att minska risken för olika tolkningar och misstolkningar.

– Vi tycker att det är jättebra att de här reglerna tydliggörs. Det är en viktig verksamhet som behöver specifika krav. Det här är rimliga krav, säger Lisa Björk. De verksamhetsklasser och de brandskyddskrav som fanns i tidigare byggregler var inte anpassade efter nattis utan bara för förskoleverksamhet som bedrivs under dagtid med vaken personal. Det är lämpligt att nattis har högre krav än barnomsorg som bara bedrivs under dagtid. Det går inte att jämföra verksamhet där alla är vakna med en där alla ligger och sover.

Varierande brandskydd

Enligt en rapport från Boverket, som publicerades under 2015, hade 40 procent av Sveriges kommuner nattisverksamhet förra året. Under de närmaste åren väntas de finnas i 45 till 55 procent av kommunerna. Och enligt Boverkets undersökning sover personalen i 65 procent av verksamheterna. En annan aspekt som framkom var att det fanns ett varierande brandskydd mellan kommunerna. Otydligheten i reglerna medförde olika tolkningar av hur brandskyddet skulle utformas.

– Tidigare har det funnits olika säkerhetsnivåer över hela landet. Nu blir det en och samma nivå, med samma säkra brandskydd överallt, säger Lisa Björk.

Sett till brandrisker i barnomsorg vi­sar statistik att de största riskerna är mat­lagning, tekniskt fel och okänd orsak vilka tillsammans utgör cirka 40 procent av brän­derna, vilket även anlagd brand med uppsåt gör. Anlagd brand står för i genomsnitt 31 insatser per år under de senaste tio åren, en­ligt siffror från Myn­digheten för samhälls­skydd och beredskap, MSB. Totalt handlar det om i genomsnitt 79 insatser per år till förskolor under de senaste tio åren. Av de anlagda bränderna sker 80 procent under obekväm arbetstid, alltså under kvällar och nätter då ingen verksamhet bedrivits.

– De har varit anlagda bränder utifrån. Det är troligt att tänka att de skulle minska om det bedrivs nattverksamhet i lokalerna, om verksamhet är igång och det är tänt i vissa utrymmen.

Säkrare nattis

Nya BBR kommer inte att verka retroaktivt, men påverka all verksamhet som ska byggas, ändras eller vid ombyggnad. I Göteborg finns nattis i de flesta stadsdelar. I Örgryte-Härlanda flyttade en dygnet-runt-verksam­het innan sommaren till nya lokaler på Präst­gårdsängen i området Lunden. Stadsdelen rådgjorde med brandsakkunnige Kristoffer Lidell på Prevecon Brand & Riskkonsult. Han tog BBR 23 i beaktande vid projek­teringen av lokalen, trots att det per defi­nition inte krävdes. BBR 23 började gälla den 1 juli, och kommer att fungera parallellt med BBR 22 fram till 1 juli 2017.

– Remissen var ändå vägledande. Det är bra att det har blivit en uppgradering av kraven och en samstämmighet. Det är en verksamhet som fallit lite mellan stolarna tidigare, då förskolans verksamhetsklass förutsätter dagverksamhet.

Han införde åtgärder som direktkopplat brandlarm till räddningstjänst, utrymningslarm, nödutrymningsdörr som leder direkt utomhus i varje lokal där barn sover samt nödbelysning som aktiveras vid utlöst brandlarm.

– Det är väldigt bra att det blir ett säkrare brandskydd i den här typen av verksamheter – och att det blir likvärdigt skydd över hela Sverige, säger Birgitta Östling, områdeschefen för förskolorna i Örgryte-Härlanda, Göteborg stad.

Fler förändringar i BBR 23

Avsnitt 1

Ombyggnad och ändring av byggnad. Förtydligande av regler för att få en bättre och enhetligare tillämpning av reglerna.

Avsnitt 3

Bostadsutformning. Nu möjliggörs att bygga bostäder i grupp, avsedda för en person med gemensamma utrymmen för till exempel personhygien, kök och matplats. Det har tidigare bara varit möjligt för studentbostäder. Syftet är att det ska kunna ge en ökad produktion och tillgång på bostäder för bland annat nyanlända, men också för ungdomar och studerande.

Avsnitt 6

Hälsa, hygien och säkerhet. Dessa rör radon i inomhusluft, krav på dagsljus i bostäder och utblick från bostäder.

Ny handbok ute

Brandskyddsföreningen kom ut med en handbok för nya BBR i början av september. Här finns förtydligande och förklarande handledning kring de nya ändringarna i BBR 23 för att erbjuda stöd och tips vid praktisk utformning av en byggnad. Syftet är att minska tolkningsföreträde. Handboken inkluderar också rekommendationer för ytterligare brandsäkerhetshöjande åtgärder utöver Boverkets byggregler.

Nummer 4—2016

Tidningsomslag för BrandSäkert 4 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2016.