Annons

Du är här

Internationellt samverkansexperiment i Revinge

Publicerad28 april 2016  Text Karin Wandrell

Forskning

Den 26–28 april pågår en europeisk simulerad samverkansövning i Revinge. Experimentet From Preparedness to Response är en del av EU-projektet Driver i syfte att öka kunskapen om lösningar för gränsöverskridande resursplanering och prioritering i händelse av kris.

Simuleringsövningen består av ett scenario där en fartygsolycka berör krisberedskapsorganisationer i både Sverige och Polen. Organisationerna som deltar kommer att utifrån rollen som krishanterare få använda både tekniska och processbaserade lösningar utifrån ett användar- och tillämpbarhetsperspektiv. Under övningen kommer ett antal ledningsfunktioner att sättas upp i båda länderna som ska hantera händelsen med stöd av olika visualiseringsverktyg och annat tekniskt ledningsstöd. 

Experimentet är ett gyllene tillfälle att under tre dagar kunna undersöka två viktiga förmågor för att hantera samhällsstörningar: samverkan för at skapa en samlad lägesbild och prioritering av resurser kopplat till uthållighet.

För MSB, som anordnar övningen, är det en möjlighet att inom ramen för projektet tillsammans med andra svenska aktörer utveckla MSB i rollen som plattform i en framtida europeisk testbädd. Målet är att bli en ändamålsenlig och hållbar komponent i en sådan europeisk, men även svensk, miljö för forskning, utveckling, komplex träning och övning inom krisberedskapen.

Driver

Driver Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – är ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga kriser, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. Projektet ska bygga på och förstärka redan existerande krishanteringslösningar och system. 

Under projektets gång ska en europeisk testbädd byggas som består av olika demonstrationsplattformar där krishanteringslösningar ska testas och utvärderas. Drivers testbädd kommer att utvecklas – och användas – av myndigheter, biståndsorganisationer, industri och universitet och andra projektpartners under projektets gång.

37 aktörer från 15 länder deltar i Driver som pågår till 2018. Från Sverige deltar myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Driver finansieras med medel från EU:s sjunde ramverksprogram (FP7/2007–2013) under bidragsavtal n°607798. Budgeten för Driver är 46 miljoner euro (cirka 420 miljoner kronor).