Annons

Du är här

Utredning kring branden i Eksjö klar

Publicerad18 mars 2016  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

I augusti 2015 utbröt en brand i Eksjö trästad. MSB och Räddsam-F i Jönköping har i sin utredning av branden fokuserat på erfarenheter av nationellt intresse och vilka slutsatser man kan dra av dessa.

Branden i Eksjö slutade med att ett kvarter med tre huskroppar totalförstördes i stadens kulturhistoriska bebyggelse, Eksjö trästad. En person omkom och 200 personer tvingades utrymma. Räddningsinsatsen var både stor och speciell med tanke på den bristande framkomligheten i de smala gränderna och slutna gårdarna.

Samverkan bakom utredning

Nu är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och samverkansorganet Räddsam-F i Jönköping klara med sin utredning där man särskilt har tittat på insatsens genomförande på olycksplatsen, systemledning och samverkan i regionen, brandförebyggande och insatsplanering samt ledning av räddningsinsatsen i förhållande till andra kommunala förvaltningars krishanteringsåtgärder.

Här kan du läsa hela olycksutredningen http://tinyurl.com/hjnbu45

Några lärdomar som går att dra efter utredningen är att:

  • Brand i en äldre, tätbebyggd trähusbebyggelse kräver stora personella och materiella resurser. En framgångsfaktor här var väl fungerande samverkan och rutiner och snabbt larmande av förstärkningsenheter.
  • Den traditionella ledningsorganisationen med en suverän räddningsledare är inte alltid optimal. Därför bör lagstiftningen ses över och moderniseras.
  • Det är viktigt att bemöta människors olika behov av information och kommunikation. Riktade informationsinsatser kan underlätta för de som drabbats hårdast.
  • Räddningstjänsten bör rekommendera/förelägga om installation av spisvakter i lägenheterna. Man bör även prova att förelägga en eller flera fastighetsägare att ett automatiskt brandlarm ska finnas. Om föreläggandet överklagas finns praxis för fortsatt arbete.
  • Informationsnumret 113 13 är fortfarande okänt för många. Får fler kännedom om numret ökar möjligheterna för att få ut information den vägen.