Annons

Du är här

Forskare kräver egen dag för individanpassat brandskydd

Publicerad22 februari 2016  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Kan man ha kanelbullens dag kan man väl ha en särskild dag för individanpassat brandskydd. Det tycker tre forskare vid Karlstads universitet som har kartlagt arbetet kring detta i Skåne och Värmland.

Sedan sex år tillbaka strävar Sverige mot en nollvision som innebär att ingen ska omkomma eller skadas vid brand. Trots detta dör varje år drygt 100 personer i bränder, främst äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Nu har Morgan Jönsson, Erik Persson och Ragnar Andersson vid Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet gjort en kvalitativ kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Skåne och Värmland. Syftet har varit att se hur kommunerna arbetar med detta, bland annat med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning Brandsäker bostad för alla som kom ut 2013. 

Resultatet visar att de granskade kommunerna arbetar med individanpassat brandskydd på olika nivåer, men att det enbart är vård- och omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten som står för verksamheten på lokal nivå. Det gör att identifieringen av riskpersoner begränsas till deras områden. Den slutsats forskarna drar av detta är att brandskyddsarbetet har påbörjats, men att det ännu inte har nått sin fulla potential. För att lyckas fullt ut bör även andra aktörer, till exempel Socialförvaltningen, involveras för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli effektivare, men de verkar inte ingå i den nuvarande arbetsprocessen.

Om rapporten

Rapporten är en förstudie inom området Individanpassat brandskydd. Projektet har gjorts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i syfte att få fram ett underlag för en mer omfattande kartläggning av hur Sveriges kommuner arbetar med individanpassat brandskydd.