Annons

Du är här

På GE Healthcare tillverkas 1 700 kromatografiprodukter för rening och analys av proteiner och andra biomolekyler.

Tusentals ögon på brandskyddet

Publicerad4 december 2015  Text Karin Wandrell

Industri

På GE Healthcare i Uppsala är högt säkerhetstänk, engagerad personal och många kontroller de viktigaste bitarna som ger nyckeln till ett bra brandskydd. 

I ett industriområde nära Uppsala breder GE Healthcare ut sig med sina totalt 67 byggnader som innehåller allt från kontor till labb och produktionslokaler. Bolaget är en del av GE-koncernen (General Electric) som grundades av ingen mindre än Thomas A. Edison 1878. 

Life Sciences, eller biovetenskap som det heter på svenska,  är en del av GE Health­care. I Uppsala tillverkas framför allt kromatografimedia. Kromatografi är en central teknik inom modern bioteknologi som används både för rening och analys av proteiner och andra biomolekyler.

– Vi gör en speciell gel som består av porösa pärlor som hjälper till att filtrera och rena proteiner som sedan används i läkemedel. Med hjälp av vår produkt tillverkas bland annat insulin, tillväxthormoner och medicin för cancerbehandlingar så det är en viktig verksamhet, säger Sofia Holmstedt, brandskyddsansvarig på GE Healthcare. 

GE Healthcare är en Sevesoanläggning som lyder under den lägre kravnivån. Det innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen som berättar hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

– Utöver en kemikaliebrand är den största utmaningen och risken ombyggnationer och förändringar i processer där man samtidigt ska få den vanliga produktionen att rulla på och fungera under tiden, säger Sofia Holmstedt. Det gör att vi måste ta hänsyn till alla aspekter med tanke på säkerheten i processerna under tiden ombyggnaden pågår.

För att underlätta det arbetet använder sig GE Healthcare av en så kallad Management of Change (MOC) där man inför varje förändring går igenom olika riskanalyser för att inte missa något. Sofia Holmstedt deltar vid de tillfällen då det behövs extra stöd och hjälp när det gäller brandsäkerheten.

– Brandsäkerhet under byggtiden är en stor utmaning för alla vilket ju också togs upp under Brandskyddsföreningens Brandskyddsledardagar. Jag försöker delta i skyddsronderna på byggena för att stämma av eftersom det alltid dyker upp småsaker. Alla är ju bra på sin bit och jag kan förstå att brandskydd inte alltid är prio ett så det vill till att någon som är intresserad av dessa frågor alltid finns på plats som till exempel en bygg- eller projektledare. Det är särskilt viktigt när det samtidigt pågår verksamhet.

Många övervakande ögon 

Sofia Holmstedt är brandingenjör och har tidigare arbetat tio år inom räddningstjänsten följt av fyra år som brandkonsult, något hon har nytta av i sitt nuvarande jobb.

– Jag har gjort en del tillsyner på indu­strier tidigare och generellt sett tycker jag att brandskyddet här är väldigt bra. En stor anledning är att det finns ett väldigt högt säkerhetstänk som speglar av sig i hela organisationen. Vårt försäkringsbolag är också väldigt engagerade i verksamheten. 

En framgångsfaktor är att det finns en särskild budget avsatt för brandskydd och för att sköta brandskyddssystemen vilket gör att det blir ett prioriterat område. Utbildning av personal är en annan. Med 1 200 anställda finns det ständigt 2 400 ögon på plats som dagligen uppmärksammar olika saker.

– Vi har väldigt engagerade medarbetare med ett högt säkerhetstänk och ett bra felrapporteringssystem. Det kommer in flera felrapporteringar varje vecka gällande våra fastigheter. Det kan vara allt från en larmklocka som inte hördes vid signalprovet till dörrar som inte stängs ordentligt. 

Kontroller av olika slag är också en stor del av säkerhetsarbetet, både interna och externa sådana. När det gäller till exempel dörrar vid brandcellsgränser och utrymningsdörrar har man valt att införa extra kontroller eft­ersom det är något som ofta brukar fallera. Det systematiska brandskyddsarbetet är inlagt och integrerat i andra befintliga system.

– Det gör att det blir en naturlig del i det vardagliga arbetet. Vi har också valt att lägga oss på en lite högre nivå än vad den svenska lagstiftningen kräver, vilket gör att vi även har ett ganska högt tekniskt brandskydd, säger Sofia Holmstedt.

Kopplat till varje hus finns utbildade brandskyddsombud som även är tillståndsskrivare för Heta arbeten, husansvariga som utför skyddsronder och utrymningsledare som ansvarar för signalprovet varje kvartal när utrymningslarmet kontrolleras.

– Deras uppgift är att gå runt och lyssna för att förvissa sig om att alla hör och de ska även rapportera eventuella brister. De ansvarar också för att det genomförs utrymningsövningar varje år. Husen sköter detta själva och rapporterar sedan till mig.

Förutom att vara brandskyddsansvarig är Sofia Holmstedt också ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara. Heta arbeten är en del av vardagen och kraven för hur de ska utföras har satts högre än normalt med tanke på den stora mängd brandfarliga varor som finns på anläggningen. Det innebär att även jobb med till exempel borr­maskin kräver ett Heta arbeten-tillstånd.

– Det finns ett tjugotal certifierade Heta arbeten-utförare, inklusive mig själv, men det är ändå svårt att hinna med. Vem som helst kan inte göra det utan man måste känna till verksamheten det gäller och veta vad som går i de olika processrören. 

Övningar varje år

På plats finns också ett Emergency Response Team (ERT) där Sofia Holmstedt ingår. Deras uppgift är att vara först på plats när något har inträffat för att spärra av, göra de första åtgärderna och bedöma vilka resurser som behövs. Huvuduppgiften är framför allt att samverka med räddningstjänsten och bistå dem med information och hjälp.

– Vi ska styra insatsen på plats från vår sida och fungera som incidentledare, säger Sofia Holmstedt och pekar på en väska som ligger högst upp på en bokhylla. 

Det är hennes ERT-väska som alltid ligger packad och klar på rummet och som bland annat innehåller en väst, kemdräkt och stövlar. Kommunikationen sker med hjälp av Rakel-enheter och till sin hjälp har team­et också ett beredskapsförråd där det finns saneringsutrustning, fläktar, spillkar, en gigantisk pulversläckare och mycket annat.

Ett Crisis Management Team (CMT) fungerar som stabsfunktion. Andra resurser som kan kallas in vid behov är saneringsteam, kemikaliekunniga och en krisstödsgrupp som kan ta hand om personalen.

Tillsammans med räddningstjänsten har man minst en gemensam övning per år. Den senaste skedde i november då scenariot var att rädda en person i ett slutet utrymme där det skett ett utsläpp av lösningsmedel.

– Vi brukar köra på plats hos oss. Det är väldigt lärorikt och brukar varje gång resultera i olika åtgärder. Denna gång blev både ERT och CMT inkallade liksom ett saneringsteam. Vakten är spindeln i nätet eftersom de sitter på alla larm- och checklistor. Det är också till dem räddningsledaren åker för att få information.

Men även om brandskyddet är bra pågår hela tiden ett förbättringsarbete. Planerna för nästa år omfattar till exempel en ordentlig genomgång av brandcellsgränserna för att få en bättre grund för framtida kontroller.

– Jag vill också jobba mer med att få tydliga rutiner kring brandskydd under byggtiden. Det är bra att ha tydliga riktlinjer så att alla vet vad som gäller för till exempel brandlarm, sprinkler och utrymningsvägar.

En annan utmaning i en så stor och spridd verksamhet som GE Health­care är att nå ut med information vid olika typer av förändringar. 

– Vi funderar till exempel på att ändra lite i organisationen när det gäller brandfarlig vara. Det är enkelt att sätta på papper men betydligt svårare att implementera. Hur får man alla att börja jobba på detta sätt med så många olika verksamheten och så mycket folk? Det krävs en hel del jobb för att få det att fungera i praktiken.

GE Healthcare

GE Healthcare är en Sevesoanläggning. Det finns 67 byggnader om totalt 160 000 kvadratmeter på området. Här finns allt från kontor till labb och produktionslokaler. Antalet anställda är cirka 1 200 varav en tredjedel arbetar med forskning och utveckling. Här tillverkas 1 700 kromatografiprodukter för rening och analys av proteiner och andra biomolekyler.

Nummer 7—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2015.