Annons

Du är här

Kloridhalten mäts med hjälp av en konduktor­meter med prob och mätcylinder.

Mätning sparar tid och pengar

Publicerad4 december 2015  Text Karin Wandrell

Industri

Att göra en kloridmätning i förebyggande syfte i känsliga utrymmen kan spara både tid och pengar vid en brand eller olycka. För restvärdeledaren blir det ett bra verktyg att använda sig av när det gäller att fatta rätt beslut vid sanering.

Polyvinylklorid (PVC) är en av de vanligaste plastsorterna. När den hettas upp bildas bland annat saltsyra som sprids med rökgaserna. Saltsyra är extremt korrosivt, det vill säga den påskyndar rostangrepp och oxidation på metaller. När saltsyran förenar sig med vattenånga kondenserar den i princip på allt som rökgaserna kommer i kontakt med, till exempel väggar, elektronisk utrustning med mera. För att komma tillrätta med dessa skador krävs en speciell kloridsanering vilket både är kostsamt och kan leda till ett längre stopp i produktionen.

Idag använder sig restvärdeledarna av ett generellt kloridvärde, men det kan vara så att det egentliga värdet i verksamheten normalt sett är högre än det generella värdet vilket ändrar förutsättningarna vid en eventuell sanering.

– Vi ser att det finns ett behov av förmätningar för att ha ett referensvärde om något skulle inträffa, säger Marie ­Hansson, vice vd för Försäkringsbranschens Restvärderäddning (RVR). Därför erbjuder vi en enkel, fältmässig och tillförlitlig kloridmätning, Bressle 3, som utförs av våra utbildade restvärdeledare för att undvika sekundärskador.

Det finns många risker med klorider. Eftersom de är korrosiva långt innan de blir synliga för ögat kan det ligga en sekundär brandskada dold i betongkonstruktionen. Korrosionsskador kan uppstå genom att frigjord saltsyra långsamt tränger in i betongen och orsakar en galvanisk reaktion hos armeringen, vilket innebär att hela konstruktionens hållfasthet kan äventyras. Processen är långsam och kollapsen kan ske flera år efter en brand. Även när det gäller kretskort som utsatts för klorider kan en fördröjd skada inträffa. Kloriderna leder elektricitet, vilket genom överledning medför att det blir kortslutning.

Scania är ett bolag som har insett fördelarna med förberedande mätningar. Thomas Mohlén, Head of Corporate Risk Management och före detta restvärdeledare, tycker att det är bra att man kan köpa denna tjänst av RVR.

– De har stor erfarenhet och ser det ur ett bredare perspektiv än andra som erbjuder samma tjänst. Vi ser det som en möjlighet att undvika eventuella onödiga klorid­saneringsåtgärder, stopp och kostnader. För oss är kloridmätningar helt enkelt en förberedande åtgärd.

Oskarshamn

Det som triggade igång det hela var en mindre brand på anläggningen i Oskarshamn där Scania tillverkar och monterar lastbilshytter. Branden startade i ett UPS-rum när ett backupbatteri fattade eld på grund av ett handhavandefel i form av en korsbrytning. Som väl var skadades ingen allvarligt i olyckan, endast en person fick en lindrig brännskada. Verksamheten har regelbundna brandskyddsutbildningar som samtliga medarbetare måste gå vart femte år. Det gör att personalen har bra grundkunskaper i hur de ska agera vid olyckor och kunde hjälpa till att begränsa skadan. Nästa steg var att se hur stor del av utrustningen som hade blivit påverkad.

– Det var till största delen rökutveckling men mycket teknisk utrustning blev skadad, både direkt och indirekt, säger Roger Andersson, brand- och säkerhetskoordinator. När restvärdeledaren gjorde en kloridmätning för att få en bild av hur långt det hade spridit sig visade den på ganska höga värden. Det blev en hjälp för oss att se hur mycket och var vi skulle sanera.

Vid ett möte efter branden för att diskutera vad som kunde ha gjorts bättre kom Thomas Mohlén med förslaget att göra förberedande kloridmätningar. Något som också genomfördes sommaren 2013. Totalt handlar det om ett par hundra mätpunkter som fungerar som referensvärden. 

I Oskarshamn har man redan haft nytta av detta. För ett år sedan inträffade en mindre brand i en truck i presshallen efter en kortslutning i kablaget. Även i det här fallet släckte några medarbetare snabbt branden och avvärjde faran utan att någon större skada hann uppstå. Branden släcktes med en pulversläckare, vilket i sig kan vara frätande om det hamnar på plåt.

– Vi tog hit en restvärdeledare som gjorde en kloridmätning i närområdet och beslöt oss för en lättare sanering inom ungefär 15 meter från platsen. Utanför den radien var värdena normala, säger Roger Andersson. Referensvärdena är bra att ha när det gäller att avgränsa och välja rätt typ av insats.

Bra verktyg

På sikt kommer förberedande mätningar att göras även i Södertälje. Hittills har man tittat på tre olika verksamheter i fyra byggnader, men exakt hur det kommer att se ut är ännu inte bestämt.

– Tanken är att välja sådana verksamheter som inte har en normal miljö och där de generella värdena inte fungerar, säger ­Henrik Braatz, Loss Prevention Engineer, Scania. Det rör sig i huvudsak om härderier och gjuterier men också om känsliga anläggningar som datahallar.

En fördel Thomas Mohlén ser med förberedande kloridmätningar är att det leder till en större medvetenhet i organisationerna i form av utbildning och vad man bör tänka på i förberedande syfte när det gäller restvärdehantering i det stora hela.

– Det preventiva arbetet har blivit mer intressant överhuvudtaget. Man vet att man kan förebygga oönskade händelser på ett mycket bra sätt. Inte till hundra procent men så nära som möjligt. 

Han hade själv uppskattat detta verktyg som restvärdeledare.

– Det är många gånger jag har stått vid ett vägskäl och rådgjort med andra om det behövs en kloridsanering eller inte. Det är alltid svårt att bedöma om man har gjort rätt eller fel efteråt. Med en förberedande mätning hade det kanske varit lättare att fatta rätt beslut.

Nummer 7—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2015.