Annons

Du är här

Det brinner i svenska hem. Nästan 20 bostäder brinner så allvarligt varje dag i Sverige att räddningstjänsten tillkallas. Vilka som kan hantera situationen och vilka som inte kan det avgör om livet fortsätter vara en fest.

Bränder i svenska hem fortsätter att ta liv

Publicerad11 september 2015  Text Lina Zommorodi

Bostadsbränder

MSB har ett uppdrag. Brandskyddet ska stärkas genom stöd till enskilda. Fem år har gått sedan den ­nationella strategin implementerades. Ett förändrings­arbete har påbörjats, men än så länge fortgår bränderna.

Samverkan. Det är den kanske enskilt viktigaste nyckeln för att skapa strukturell förändring. Det var också det första som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) initierade hösten 2010 i och med regeringsuppdraget som handlade om att ta fram en nationell strategi för stärkt brandskydd.

– Samverkansgruppen är ett konkret resultat som satsningen kring den nationella strategin gett upphov till. I dag samarbetar berörda myndigheter och organisationer inom bland annat brandskyddsområdet, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Här ingår bland annat Brandskyddsföreningen, Boverket, Socialstyrelsen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO. 

– Vi behövde ett forum för att prata regelbundet och långsiktigt om brandskyddsfrågor. Gruppen har varit stabil sedan starten.

Samverkansgruppen har arbetat med ett antal projekt för att förbättra brandskyddet och har exempelvis tagit fram gemensamma rekommendationer kring brandskydd och information.

– Vi är igång med att försöka förverkliga saker inom ramen för den nationella strategin. Till exempel via projekt som Brandsäker bostad för alla, som är en vägledning för hur man individanpassar brandskyddet.

Information till enskilda

Fem år efter det att strategin infördes är dock arbetet kring den nationella strategin tämligen okänt i ett brett perspektiv. Fortfarande dör också ungefär lika många  i svenska hem som tidigare. Och bland de som omkommer är fortfarande äldre, män, personer som missbrukar och personer med funktionsnedsättning överrepresenterade. Då liksom nu är anledningen ofta okunskap eller begränsad handlingsförmåga.

Den andra delen som varit fokusområde sedan starten handlar därför om information till den enskilde.

– Vi såg ett behov av en nationell informationsinsats som var bred och långsiktig. Det viktigaste är inte vilka frågor vi pratar om, utan att vi samlar branschen för att prata om samma sak vid samma tillfällen, säger Anders Lundberg och fortsätter:

– Den enskildes intresse för brandfrågor är inte jättestort, därför har vi inte råd att sprida informationstillfällena och fokusera på olika saker. 

Kampanj med effekt

2012 lanserades därför kampanjen Aktiv mot brand. Men långsiktiga kampanjer är inget som vi har erfarenhet av i Sverige. Därför har MSB hämtat inspiration från Storbritannien och kampanjen Fire kills.

– Storbritannien har kört kampanjen i över 20 år utan att ändra så mycket i budskapet. De har varit tydliga med de viktigaste frågorna och haft stor framgång med att minska antalet bränder och dödsbränder och fått medborgarna medvetna om brandrisker.

Kampanjen Aktiv mot brand ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera till ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Den riktar sig i synnerhet mot äldre, unga vuxna och personer med bristande kunskaper i svenska språket.

– Det är viktigt att nå människor som inte är de mest intresserade och de som har svårt att tillgodogöra sig informationen och därmed riskerar att stå utanför de vanliga kommunikationskanalerna.

Av den anledningen arbetar kampanjen till stor del med riktade kommunikationsinsatser och uppsökande verksamhet.

– Det hjälper inte att bjuda in till öppet hus på brandstationen, för dit kommer bara de som är mest intresserade. Vi måste söka oss till de områden där det finns  riskbeteenden eller personer som inte har kunskapen.

Det kan man bland annat göra genom att se var det brinner mest och var riskutsatta grupper bor, berättar Anders Lundberg. I dessa områden förespråkar han hembesök eller att dela ut information ansikte mot ansikte.

Att Aktiv mot brand har gett effekt framkommer dock tydligt i de undersökningar som gjorts. Förutom att vara den del av arbetet med den nationella strategin som är mest känd av gemene man, så framkom efter senaste undersökningen att en av fem har testat sin brandvarnare eller skaffat brandvarnare efter att ha uppmärksammat kampanjen. 

– Det är ett av de mest påtagliga resultaten som vi kan se. Det visar att det är frågor som folk tagit till sig och tyckt varit viktiga, men vi är inte hemma än. Vi kan få färre dödsbränder, till exempel med individanpassat brandskydd. 

Hoppfulla framtidsvisioner

Med det individanpassade brandskyddet ser Anders Lundberg stora möjligheter. Det vanliga brandskyddet är anpassat efter de som kan agera själva. Samtidigt vårdas allt fler äldre och sjuka hemma. En vanlig bostad är heller inte brandanpassad för personer med funktionsnedsättning.

– Brandvarnare är jätteviktigt, men fler av dem kanske inte hjälper de som omkommer i större grad än nu. De viktigaste komponenterna för att nå bättre brandskydd finns kring det individanpassade brandskyddet, men där har arbetet inte kommit igång ordentligt, säger Anders Lundberg. Han ser ändå ljuspunkter för framtiden:

– Vi märker att kommunerna börjar jobba med de här frågorna på ett annat sätt än tidigare och det är vi väldigt glada för.

Brandskyddsindikator

Ett sätt att se om brandskyddet faktiskt blir bättre är genom att titta på skadekostnader i samband med bränder. Ett annat är att mäta antalet dödsbränder per år. 2014 uppmättes 78 omkomna, en av de lägsta siffrorna på 20 år, men det räknar MSB bara som en tillfällig nedgång. Troligtvis kommer 2015 i stället att visa på en uppgång, då antalet omkomna vid bränder redan efter första halvåret preliminärt uppgick till 62 stycken.

Men att bara använda siffror på antalet dödsbränder blir ofta trubbigt och ger inte svar på alla frågor. Och det är svårt att veta om den tendens till nedgång som påvisas sedan 2010 beror på den nationella strategin, då statistiken sedan 2000-talets början uppvisar både toppar och dalar.

Källa: Anders Lundberg, MSB

Nummer 5—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2015.