Annons

Du är här

Kompetens behövs även vid tillsyn!

Publicerad15 maj 2015  Textmup

Debatt

Hösten 2014 sände Brandskyddsföreningen ut sitt förslag till norm för kompetenskrav för föreståndare brandfarlig vara. Som motiv anfördes att räddningstjänster och andra ansåg att det finns kompetensbrist hos föreståndare inom olika verksamheter.

För att lösa delar av problemen framfördes en idé om certifiering av föreståndare för varierande slag av verksamheter.

Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet, SPBI, uppfattar beskrivningen av kompetensbristen hos föreståndare som inte helt invändningsfri. Visst kan det förekomma brister i kunskaper hos enskilda föreståndare, men det finns samtidigt stora skillnader mellan olika verksamheter i komplexitet. SPBI ställer dock frågan om den förmodade kompetensbristen bland föreståndare är det enda och hela problemet, och skulle certifiering i så fall leda till en förbättring?

SPBI har i remissvaret lämnat synpunkter på kunskapskrav i allmänhet och certifiering i synnerhet. Invändningen rör inte enbart själva problembeskrivningen, utan också ansatsen till åtgärd. Det är inte säkert att brister i kompetens finns enbart hos verksamhetsutövaren, och det är därmed inte säkert att certifiering av föreståndarens kompetens är lösningen.  

Tillsyn är kontroll av att lagstiftning följs och ansvaret för det ligger på verksamhetsutövaren. Erfarenheten visar dock att tillsynspersoner från räddningstjänsterna som utövar tillsyn ofta har otillräcklig sakkunskap om funktion och utformning av anläggningen de utövar tillsyn på. Därmed kan enskildheter och bokstavstolkning av en viss föreskrift bli utgångspunkten för en diskussion om vilka krav som är relevanta snarare än hur säkerhetsbehovet uppfylls.

Tillsynen leder ofta till olika utfall i olika delar av landet. Det pekar på ett annat problem än det som ligger hos verksamhetsutövaren, nämligen hur kommunerna tar ansvar för kvalitetssäkring av kompetensen och rekryteringen för sin egen tillsynspersonal?

Utbilda tillsynspersonalen

SPBI uppfattar det som att räddningstjänsterna tycker det blir enklare om verksamhetsutövare har ett »certifikat« för tillsynsperioden. SPBI anser att det är bättre att utbilda tillsynspersonalen i räddningstjänsterna och MSB istället, så att tillsynspersonalen kan ställa relevanta krav på verksamhetsutövaren istället för att stödja sig på certifikat. I dagsläget är det snarare myndighetspersonerna än verksamhets­utövaren som har otillräckliga kvalifikationer för den verksamhet de utövar tillsyn på.  Dessutom skapar ett certifieringssystem extra kostnader för verksamhetsutövaren som blir svåra att motivera. Flera praktiska och principiella frågor saknar därutöver sin lösning i certifieringsresonemanget. Mot vilken standard och kvalifikationskrav ska till exempel kompetenskraven på föreståndaren revideras?  Det finns i nuläget ingen sådan standard.  

SPBI anser att kommunerna och räddningstjänsterna tar alldeles för lätt på sitt eget ansvar för kompetensfrågan vid tillsyn av brandfarliga varor. Politikerna behöver också uppmärksammas på behovet av att ha medarbetare med rätt kompetens. Med nuvarande ordning är det lätt hänt att det blir godtyckligt ställda och vitt skilda krav mellan kommuner för precis samma verksamhet, risk, objektstyp och lagkrav, vilket leder till ökade kostnader och en tillämpning av lagstiftningen som inte är rättssäker eller konkurrensneutral. SPBI kommer att bidra till att utbilda tillsynspersonal för bensinstationer genom att tillsammans med MSB erbjuda en utbildning med start hösten 2015. Fler initiativ till samrådsfora där både verksamheter och myndigheter gemensamt diskuterar relevanta krav skulle vara välkommet.

Per Brännström, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Nummer 4—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2015.