Annons

Du är här

Förtätning ställer höga krav

Publicerad9 april 2015  Text Lina Zommorodi

Teknik och byggnad

Vertikal förtätning i stadsrummet innebär nya utmaningar. Hus som får fler våningar rymmer ofta fler verksamheter och människor. Nu måste brandsäkerheten möta nya krav.

Nybyggen ovanpå fastigheter blir allt vanligare. Men den så kallade vertikala förtätningen leder till utmaningar som inte finns när man bygger direkt på en marktomt. Det gäller inte minst brandskyddet som behöver anpassas till fler våningar, fler verksamheter och fler människor.

Nu pågår ett nytt projekt som handlar om just påbyggnad – mitt i centrala Stockholm, som går under namnet Urban Escape Stockholm. Här ska bland annat två nya hotell öppna ovanpå shoppingmeckat Gallerian, i regi av Nordic Choice Hotels.

AMF Fastigheter, som äger och förvaltar Gallerian, ansvarar för planering och bygget av de nya våningsplanen.

– Det är komplext att bygga på och helt om fastigheter i ett så här stort område samtidigt som vi har en arbetsmiljö som inkluderar en galleria som ska fungera och vara i drift. Det ställer höga krav på planering, brandsäkerhet och utrymning, säger Niklas Haglund, projektchef på AMF Fastigheter.

Mångfacetterat projekt

Totalt är det fem fastigheter, två torg och fyra gator som ingår i projektet. Huskropparna som ska byggas om och -till projekteras som kontorsbyggnader respektive hotell enligt de myndighetskrav som finns. Projekteringen handlar om 30 000 kvadratmeter hotell, 60 000 kvadratmeter kon­tor, 35 000 kvadratmeter handel och restaurang.

Takplanet för samtliga fastigheter i kvarteret kommer att rivas och i stället kommer tre nya våningar att byggas. Det är där, och i en befintlig fastighet, som två hotell och en restaurang med takterrass ska stå klart 2017.

I projekteringen har AMF Fastigheter tagit hjälp av konsultföretaget Brandskyddslaget och brandingenjör Daniel Larsson. Han har varit med sedan 2013 och ansvarar för brandskyddsprojekteringen samt upprättande av brandskyddsbeskrivningar i projektet.

– Det här är ett väldigt omfattande projekt. Det är ovanligt med en så stor om- och tillbyggnad i centrala Stockholm, säger han.

Daniel Larsson betonar att det dock inte är storleken på byggnaderna som gör det komplext. Projektet handlar om fem huskroppar med olika förutsättningar som ska rymma olika verksamheter som i sin tur har olika brandkrav – och som ska fungera både tillsammans och kunna leva sina egna liv med olika öppettider.

– Utrymning måste fungera för respektive del för sig – och tillsammans. 

I mångt och mycket kan en ombyggnad på så sätt vara mer komplicerad än en nybyggnad ur brandsäkerhetssynpunkt, påpekar han. Nu får de anpassa sig utifrån de förutsättningar som finns.

– En begränsning är att trapphus ligger där de ligger, de flyttar man inte på hur som helst. Dessa trapphus byggs på för att betjäna de tillkommande våningsplanen.

Förändrade krav

Också andra delar i projektet Urban Escape Stockholm medför förändrade och ökade brandskyddstekniska krav jämfört med tidigare.

För de befintliga fastigheterna måste anpassning ske i och med att det tillkommit nya brandskyddskrav sedan de uppfördes och även i och med att nya våningsplan tillkommer liksom ny typ av verksamhet, i form av hotell.

Påbyggnadsvåningarna innebär också att byggnaderna når över åtta våningar vilket innebär att fler trapphus än tidigare behöver skapas.

– Vi har försökt att separera trapphusen mellan olika verksamheter så att de kan leva sina egna liv. Sedan är vissa utrymningsvägar gemensamma. Det är oundvikligt i ett sånt här stort kvarter, säger Daniel Larsson. 

Men eftersom påbyggnaden gör att antalet våningsplan överstiger tio påvisar de nya byggreglerna även andra krav.

– En effekt av påbyggnaden blir att vi behöver bygga till räddningshissar, som vi annars inte hade haft. Det gör det här kvarteret lite speciellt för det är inte så vanligt att man behöver göra det, säger Niklas Haglund.

AMF Fastigheter kommer också att tillföra stigarledningar i samtliga fastigheter.

Sprinklat överallt

Utöver normal utrymnings- och brandsäkerhetsplanering har AMF Fastigheter också beslutat att hela kvarteret ska vara helsprinklat.

– Gallerian är sedan tidigare sprinklad, men ingen annan del av kvarteret. När projektet är klart kommer alla ytor i kvarteret, Gallerian, kontoren och hotellen, att vara helsprinklade, något som ligger helt i linje med vår ambition att attrahera både internationella och svenska hyresgäster, säger Niklas Haglund.

Daniel Larsson fortsätter:

– Det är positivt för brandskyddet. Sprinklerskyddet utgör i praktiken ett myndighetskrav i vissa delar i kvarteret, men inte överallt. Sprinklerskyddet ökar handlingsfriheten när man utformar brandskyddet, till exempel med ökat gångavstånd inom kontorsytorna.

Projekteringen måste dock ta i beak­tande den höga höjden på fastigheterna. Det innebär både extra planering och speciella byggtekniska lösningar för sprinklersystemet. 

– Med tanke på den höjd vi har så räcker inte trycket i gatan i vattenledningarna, vilket innebär att vi har separata tryckstegringspumpar för att klara sprinklers och vatten till de översta våningsplanen. De måste i sin tur matas med reservkraft, säger Niklas Haglund.

Pågående handel

En annan utmaning är att om- och tillbyggnationerna sker medan handel pågår i Galle­rian – en plats som har cirka 60 000 besökare varje dag.

– Att lösa brandsäkerheten och utrymningen under hela ombyggnadstiden är en utmaning. Det gäller att man har ett välfungerande brandskydd under hela bygg­tiden, säger Daniel Larsson.

Därför har de upprättat en särskild plan, brandskydd under byggtiden. Den sammanfattar hur brandskyddet under byggtiden ska lösas, inklusive utrymningsplanering. 

– Men under byggtiden stöter man ständigt på utmaningar. Det uppkommer perioder när man måste stänga vissa utrymningsvägar för att det pågår vissa typer av arbeten, säger Daniel Larsson. Då måste man skapa alternativa lösningar, som tillfälliga utrymningsvägar. Vi kan inte göra avkall på utrymningssäkerheten under byggtiden.

Flera kravställare i samråd

Just det här projektet handlar också om att moderna hotell ska husera i tillbyggnaden, varav ett har affärsfokus och det andra är ett boutiquehotell. Det leder till att krav ställs på estetiken.

– Vi arbetar tillsammans med kunden för att utveckla och ta fram en produkt. Det inkluderar att utrymningsvägar måste se ut på ett attraktivt sätt, speciellt för hotell i den här klassen. Det handlar om två hotell som ska sticka ut i Stockholm och erbjuda det lilla extra, säger Niklas Haglund.

Lyhördhet och anpassning krävs också i fråga om de nedre planen av tillbyggnaden. Här kommer olika funktioner och verksamheter att flyta ihop. Det gäller galleria, café- och hotellverksamhet. 

– Vi arbetar i samråd med säkerhetskonsulter och övriga involverade för att om möjligt beakta allas synpunkter och få ett brandskydd som fungerar ihop med övriga intresseområden. Allt ska fungera ihop samtidigt som vi måste tillämpa de regler som finns, säger Daniel Larsson.

Olika typer av verksamheter kommer att skiljas från varandra brandtekniskt. I vissa lägen kommer dock de olika verksamheterna att länkas samman.

– Här hittar vi lösningar för till exempel skalskydd och utrymningsmöjligheter som fungerar för samtliga verksamheter, säger Niklas Haglund. För att skilja brandcellerna åt arbetar vi bland annat med brand­jalusier.

Nummer 3—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2015.