Annons

Du är här

Byggherrens ansvar

Publicerad26 februari 2015  Textmup

Debatt

Svar på debattinlägg: I BrandSäkert nummer 1 2015 menade Per Arne Ivarsson, Daniel Andersson och Glenn Welander, ledamöter i Grupp Atmen, att SP inte lever upp till sitt rykte som oberoende kvalitetskontrollant. Här kommer SP:s svar på deras inlägg.

Regelverket för byggnader sätts av Boverket genom utfärdande av nationella byggregler och de är också ansvariga för marknadskontroll av certifierade byggprodukter. Boverket är nationell förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar bland annat för tillämpningen av plan- och bygglagen. Enligt lagen har byggnadsnämnden i respektive kommun ett tillsynsansvar på byggområdet. Byggnadsnämnden ska genom sin tillsyn skapa följsamhet till lagstiftningen.

Funktionsbaserade regler

Sverige har sedan 1990-talet funktionsbaserade byggnadsregler, det vill säga kraven ligger på den färdiga byggnadens funktion och inte på vilka dimensioner eller typ av material som ska användas. Det åligger byggherren att säkerställa och dokumentera att byggnadens funktion är tillfredsställande, och detta gäller en rad olika byggnadsegenskaper såsom brandskydd, fuktsäkerhet och energieffektivitet. Genom att använda certifierade eller typgodkända byggsystem/produkter för den avsedda användningen, som är korrekt monterade i rätt konstruerade konstruktioner, kan man säkerställa att byggnadens funktionskrav uppfylls. I övrigt är det byggherren och entreprenören som ansvarar för att produkter hanteras och skyddas på ett sätt som gör att skador beroende på till exempel väderpåverkan eller brand inte uppstår under byggskedet.

Typgodkännande och certifikat bygger på de regler som myndigheter har gett ut och på standarder som har tagits fram i samförstånd i Europa. Det krävs också en helhetssyn när man kombinerar system och produkter med varandra för att uppnå funktionskraven.

Olika kravnivåer

I de fall man använder brännbara material i exempelvis fasader, finns bra metoder att tillgå för att verifiera brandskyddsegenskaperna. SP Fire 105 är en fullskalig provningsmetod där fasadsystemet utvärderas avseende brandspridning såväl på fasad­ytan som i fasaden. Dessutom utvärderas risken för nedfall av delar från fasaden och om brännbart material läcker ut och sprider branden nedåt. Däremot finns det inget krav i Sverige att dessa system ska vara typgodkända eller certifierade. Ett fasadsystem som är P-märkt eller typgodkänt i Sverige underlättar bevisbördan för byggherren då det har utvärderats enligt de metoder och regler som gäller här. Det bör dock påpekas att vi kan ha olika kravnivåer beroende på vilken typ av byggnadsverk det handlar om och därför måste byggherren säkerställa att produkten uppfyller de krav som gäller för det aktuella byggnadsverket (kraven på en enfamiljsvilla är betydligt lägre än exempelvis ett sjukhus). Om byggherren väljer att använda system eller produkter som inte är certifierade eller typgodkända, till exempel genom import från EU-land med andra produktkrav, åligger det denne att verifiera och dokumentera att funktionskraven uppfylls.

Staffan Ljung, SP

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett oberoende institut med verksamhet bland annat inom samhällsbyggnad, informations- och kommunikationsteknik, life science, risk och säkerhet och transport. SP ägs av svenska staten genom Rise AB som innehar samtliga aktier i SP.

Ursprungsinlägg

Nummer 2—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2015.