Annons

Du är här

Skyll dig själv om ditt hus brinner upp!

Publicerad17 oktober 2014  Textmup

Debatt

Det är ditt och ingen annans ansvar att se till att du får ett så bra brandskydd som möjligt, både när det gäller egendoms- och personskydd.

Det står ingenstans i Plan- och bygglagen eller i förordningen att man behöver ta hänsyn till miljöpåverkan vid brand eller någon större hänsyn till egendomsskador vid brand. Om man hårdrar det hela så är det alltså helt lagligt att projektera och bygga hus så att de brinner ner om de börjar brinna, bara de fem egenskapskraven i förordningen är uppfyllda.

De flesta tror att de får ett bra brandskydd om de följer BBR. Det stämmer när det gäller personskydd men inte när det gäller egendomsskyddet. Det innebär att varje gång vi beställer en brandskyddsprojektering på BBR-nivå så får vi en byggnad som uppfyller de grundäggande egenskapskraven – inte mer.

Så vad ska man göra? Skylla på Boverket, lagstiftningen, regering och riksdag att de inte har regler för egendomsskydd vid brand? Nej, man får ta tag i det själv. Lagstiftningen är faktiskt uppbyggd så att det går att välja viket egendomsskydd man vill ha. Problemet är att många fastighetsägare och verksamhetsutövare inte har förstått detta. Därför skulle jag vilja ge dem tre praktiska råd för hur de kan få ett bättre brandskydd:

Mitt första råd är att skriva egna riktlinjer för brandskydd. Dessa kan förtydliga hur man vill att personskyddet ska utformas i verksamheten, för att likställa och därmed förenkla underhåll, och vid utbildning av anställda. Framförallt bör det i riktlinjerna framgå hur egendomsskyddet vid brand ska utformas. Genom dessa dokument kan man sedan kommunicera sin viljeinriktning till projektledare, konsulter och byggare vid om- och nybyggnationer. 

Mitt andra råd är att kontakta sitt försäkringsbolag eller försäkringsmäklare redan i projekteringsskedet. Försäkringsbolagen har nämligen olika premiesättningar beroende på ingående byggnadsmaterial och brandskyddslösningar. Då är det lätt att göra en enkel beräkning på pay off-tider för olika säkerhetshöjande åtgärder. Det händer att försäkringsbolagen kontaktas först när byggnaden är färdig vilket är för sent om man vill ha kostandseffektiva skyddslösningar.

Mitt tredje och sista råd handlar om brandprojektörens roll. Brandprojektörer har ofta inga problem med att projektera brandskyddet enligt miniminivån i BBR – det är rutinarbete för dem. Men det finns också många projektörer som har stor kunskap och erfarenhet av kostnadseffektiva brandskyddslösningar som avsevärt förbättrar egendomsskyddet. Problemet är att byggherrarna inte efterfrågar dessa lösningar eller misstror brandprojektören om denne tar upp frågan. Fråga alltså din brandskyddsprojektör om denne ser några kostandseffektiva brandskyddshöjande åtgärder som skulle kunna vara aktuella.  

De byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare som klagar på att lagar och regler inom brandskyddsområdet har för låg nivå har inte förstått sin roll. Kraven i lagstiftningen med tillhörande förskrifter och allmänna råd beskriver samhällets lägsta nivå för brandskyddet – och då främst fokuserat på personskydd. Om man vill ha ett bra egendomsskydd så får man fixa det själv.

Ansvaret för byggnaders och verksamheters brandskydd är den som äger byggnaden och bedriver verksamheten – ingen annans!

Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Nummer 6—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2014.