Annons

Du är här

Heta arbeten i hetluften

Publicerad18 oktober 2013  Text Ola S Persson

Debatt

Det är djungelns lag som gäller när det handlar om heta arbeten. Slarvigt, felaktigt och direkt regelvidrigt utförande förekommer oftare än vad vi tror. Det menar Ola S. Persson, brandutbildare och konsult.

Under många år har vi utbildat entreprenörer inom heta arbeten. Det som vi då bland annat pekar på är det egna ansvaret vid arbete, förutom rätt metod och rätt utrustningsval. Den utrustning som vi i dag säger är den enda godkända vid applicerande av tätskikt är en brännare med »sluten låga«. Det innebär att lågan avger varmluft innesluten i en »kapsling« med ett tryckluftssystem som endast lämnar 2 bar. Då är det märkligt att leverantören av utrustningen skriver att »möjlighet finns att använda tryckluftsystem som lämnar 4 bar«. Detta innebär att risken för öppen låga är uppenbar och jag kan inte se att denna utrustning då är godkänd för heta arbeten längre.

Det finns också ett flertal takfirmor som fortfarande använder de gamla brännarna med öppen låga. Vid en granskning av TIB:s (Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation) hemsidor och deras referensobjekt framgår detta i vissa fall tydligt. En del företag har till och med filmer på referensobjekt på Youtube. Det är ytterst anmärkningsvärt när det i dag finns utrustningar som är klart godkända för takarbete med helt innesluten låga eller med eluppvärmning/varmluft.

Allvarligt problem

Försäkringsbolagen har insett att skadekostnaderna måste begränsas och medvetenheten öka hos dem som är inblandade i heta arbeten. Även entreprenörerna insåg tidigt vikten av att inte vara »brandanläggare«. Men, vad har hänt? En återgång till snabba, felaktiga och direkt regelvidriga arbeten! Att heta arbeten är ett allvarligt problem beror bland annat på en passiv arbetsledning som inte ser till att olika säkerhetsföreskrifter följs samt att utförarna själva har blivit slarvigare. Förutom säkerhetsföreskrifter finns det naturligtvis andra lagar och bestämmelser som man måste känna till och rätta sig efter. Bland annat finns det regler i arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljöverkets författningssamling som föreskriver skyddsåtgärder mot brand.

För beställaren och entreprenören gäller föreskrifterna i AF AMA 98 samt naturligtvis säkerhetsföreskrifterna. I AF AMA 98 som ligger till grund vid många förfrågningsunderlag anges det under kod AFC/AFD.55 att entreprenören åtar sig att följa Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för heta arbeten (säkerhetsreglerna).

Lagarbete krävs

Görs avsteg från de handlingsnormerna innebär det att oaktsamhet föreligger och därmed skadeståndsskyldighet. Den som utför de brandfarliga heta arbetena ansvarar för att arbetet görs på ett brandsäkert sätt och det krävs också att utföraren har genomgått en särskild behörighetsutbildning och blivit certifierad. Det förutsätts att kompetensen ligger hos utföraren när det gäller brandskydd. Säkerhetsreglerna innebär alltså ett lagarbete i team bestående av utförare, brandvakt och brandskyddsansvarige där den brandskyddsansvariges roll är otroligt viktig och primär innan heta arbeten påbörjas. Ordningen förutsätts vara att utföraren vidtar samtliga skadeförebyggande åtgärder varefter denne kontaktar den brandskyddsansvarige för att få tillstånd att påbörja arbetet. Ett erhållet tillstånd ger utföraren rätt att påbörja arbetet, men innebär inte något reducerat ansvar för att säkerhetsreglerna iakttas. Det blir ofta en komplicerad och kostsam ansvarsfråga. Det måste bli stopp på denna regelbundna vårdslöshet!

Ola S Persson
Brandkonsult och utbildare

Nummer 6—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2013.