Annons

Du är här

Hot om vite gav resultat

Publicerad12 april 2013  Text Monica Walldén

Tillsyn

Vilken nivå på brandskydd kan en tillsynsmyndighet kräva av en fastighetsägare? Det har blivit en aktuell frågeställning med anledning av ett föreläggande med ett kopplat vite mellan Södertörns brand­försvarsförbund och Locum, som äger sjukhusfastigheter i Stockholm.

I flera år har Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) påtalat allvarliga brister i brandskyddet på Huddinge sjukhus, fastigheten Medicinaren 5.

– Det handlar bland annat om hål i brandcellsgränser, branddörrar som inte fungerar, brandspjäll vars styrningar inte har kontrollerats på 25 år, brandlarm som inte är besiktat, 297 trasiga branddörrar vid en begränsad inspektion, bristande brandskydd under byggtid, personal som inte vet hur brandlarmet låter och andrahands­hyresgäster vars verksamhet Locum inte har någon inblick i, säger Claes-Göran Öhman, brandingenjör på SBFF.

SBFF utverkade i april 2012 därför ett föreläggande som i augusti 2012 omformades till ett kopplat vite då bristerna vid kontrollen inte alls var åtgärdade. Locum skulle åläggas att betala 100 000 kronor för varje påbörjad månad från och med november 2012. I föreläggandet pekade SBFF på att den skriftliga redogörelsen inte var komplett och inte omfattade samtliga hyresgäster i huset. Riskinventeringen redovisade bara fastighetsägarens egna brandrisker utan att väga in riskerna hos fastighetens övriga verksamheter. SBFF påtalade även brister i brandskyddsorganisation och ledarskap hos Locum, brister i det tekniska brandskyddet som Locum ville senarelägga åtgärdandet av och hyresgäster som saknade kunskap om hur brandskyddet var utformat i fastigheterna.

För att få klarhet i vad SBFF kunde kräva överklagade Locum föreläggandet till Länsstyrelsen som skickade ärendet på remiss till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB gick på Locums linje med motiveringen att SBFF inte hade lagrum för sitt föreläggande.

– Vi menar inte att brandskyddet är bra på sjukhuset. Det vi har prövat är om föreläggandet är korrekt utformat. Det är alltid tillsynsmyndigheten som måste bevisa de brister som finns. Fastighetsägaren har ingen skyldighet att bevisa att brandskyddet är bra och för denna typ av verksamhet rekommenderas ett systematiskt brandskyddsarbete, men det finns ingen lag som kräver det, säger Torkel Schlegel, chef för rättsenheten på MSB.

Inkomplett brandskydd

Även personalen på Huddinge sjukhus har reagerat över undermåligt brandskydd. När en avdelning byggdes om till en dygnetruntavdelning för postoperativ vård var brandskyddet inte på plats vid öppnandet. Utrymningsplanen baserades på gamla ritningar och provisoriska utrymningsskyltar av kartongblad var fästa på väggen med häftkuddar under den första månaden. I bygghandlingen hade brandkonsulten angett att lokalen skulle förses med en inomhusbrandpost. Istället försågs lokalen med handbrandsläckare och när detta påpekades fick verksamheten besked att de själva fick bekosta en inomhusbrandpost. Brandcellsgränserna var ofärdiga när verksamheten flyttade in och har kompletterats successivt.

– Nu har avdelningen varit igång i ett och ett halvt år och brandskyddet är fortfarande inte komplett. Jag är chockad över att det tar så lång tid. Det känns väldigt olustigt. Jag är ansvarig för 70 medarbetare och lika många patienter. Att inte kunna garantera dem en säker miljö känns inte bra, säger Maria Alm, vårdchef på uppvaket.

På avdelningen vårdas svårt sjuka patienter som är kopplade till teknisk medicinsk utrustning och som omöjligt kan utrymma på egen hand. Dörrbredden är tillräcklig när det gäller evakuering av enbart en säng men om det finns medicinsk teknisk utrustning kopplad på sängen kan det vara betydligt svårare att evakuera snabbt.

– När jag påpekade för Locum att vi med nattbeläggning skulle ha svårt att hinna evakuera alla patienter fick jag svaret att det var orealistiskt att räkna med att rädda alla. Man kan ju inte skydda sig mot extrema händelser, men att kalkylera med det kan jag inte acceptera, säger Maria Alm.

Tillbakadraget

I februari 2013 drog SBFF tillbaka sitt föreläggande och ärendet lades ner. De ansåg att Locum har tagit sitt ansvar och åtgärdat bristerna, gjort en riskinventering och påbörjat ett kraftfullt, genomarbetat systematiskt brandskyddsarbete, dokumenterat och åtgärdat brister utifrån ett skäligt förfarande och sett över sin organisation.

– Locum har nu en plan. Den är inte hundra procent driftsatt men på gång, och då har vi lyckats. Däremot återstår bristerna hos underleverantören Dalkia i det fysiska genomförandet av det systematiska brandskyddsarbetet, säger Claes-Göran Öhman, som nu genomför en utbildningsinsats för Dalkia.

Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum, menar att Locum har jobbat väldigt prioriterat med brandfrågan sedan flera år tillbaka. Locums brandorganisation har genomgått förändringar vid flera tillfällen de senaste åren, men en slutgiltig är nu äntligen klar för implementering. Men han medger att det har tagit tid att få organisationen på plats.

– Det har inget med vitet att göra utan vi har hela tiden jobbat med att åtgärda de brister som finns. Vi har nu kunnat påvisa att punkterna i föreläggandet åtgärdats samt att den långsiktiga åtgärdsplanen kommit igång och är nöjda med att Södertörn går ut officiellt och säger att de tycker att vi är på rätt väg. Det är det vi vill fokusera på, säger Thomas Ahlberg.

Claes-Göran Öhman tycker att det är självklart att man måste ha en plan när man är ansvarig för 46 vårdanläggningar i länet, men menar att de brister som upptäcks trots allt måste åtgärdas under rimlig tid. En trasig branddörr måste åtgärdas omgående, annars måste man vidta temporära åtgärder.

– Patienterna ska inte behöva dö i sina sängar och en brand får inte sprida sig mellan våningsplanen eller mellan brandceller. Det är fastighetsägarens ansvar. Men nu är jag hoppfull. Det känns som att Locum har förstått vad det handlar om och vidtagit de rätta åtgärderna för att komma ifatt det bristande underhåll som har funnits i husen på Södertörn, säger Claes-Göran Öhman.

»När jag påpekade för Locum att vi med nattbeläggning skulle ha svårt att hinna evakuera alla patienter fick jag svaret att det var orealistiskt att räkna med att rädda alla.«

Nummer 3—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2013.