Annons

Du är här

Riskanalys – och sen då?

Publicerad30 november 2012  Text Karin Wandrell

Tillsyn

Det läggs stora resurser på att ta fram riskanalyser, men används de verkligen optimalt? Kim Wikberg, riskingenjör hos en av Sveriges största försäkringsmäklare, Willis, gav sin syn på saken under Brandskyddsledardagarna 2012.

En riskanalys är ett beslutsunderlag och inte en riskdokumentation. Det säger Kim Wikberg som anser att många av dagens risk­analyser kunde förbättras så att företagen får ut mer nytta av dem.

– Oavsett om du kallas brandskydds­ledare, brandskyddsansvarig eller säkerhetschef bör du också vara en resurs inom riskhantering. Det handlar inte bara om brand utan målet är att förebygga personskador, spara pengar och säkra kvalité, miljö och varumärke och det är genom riskanalysen det arbetet börjar.

Många för en ständig kamp för att få igenom sina förslag hos ledningen. Kim Wikberg rekommenderar alla brandskydds­ledare att bli bättre på att arbeta med TCR (Total riskkostnad), som är summan av riskhantering + skadeförebyggande åtgärder + skador + försäkringar.

– Ju bättre nytta av åtgärderna du kan visa i siffror, desto lättare är det att få igenom åtgärderna. Riskhantering och skadeförebyggande åtgärder får ner skadorna vilket gör att fler försäkringsbolag blir intresserade, vilket i sin tur kan påverka försäkringspremierna.

Riskanalysen är ett beslutsunderlag som i långa loppet ska minska företagets TCR. Kim Wikberg menar att riskanalys är ett av de viktigaste verktygen och därför inte ska ses som ett jobbigt hinder.

– Riskanalyser görs på grund av myndighetskrav, försäkringskrav och interna krav. När det gäller myndighetskrav, se vilken nytta du kan få ut av det. Passa på att ta vara på tillfället när du har resurser. Lägg till något eller få med en annan del av verksamheten. Se riskanalysen som en tillgång och som något som ska leva vidare länge.

Ger bra intryck

När det gäller försäkringskraven kan en bra riskanalys visa att nuvarande skydd är tillräckligt utifrån företagets aktuella risknivå.

– Försäkringsbolag går att imponera på, säger Kim Wikberg. Det kan räcka med en timmes diskussion eller bra gjorda risk­analyser. Det ger dessutom ett bra intryck istäl­let för att bara säga: »Nej, det kan vi inte. Det blir för dyrt.« När det gäller de interna kraven som guidelines, policy, manualer etcetera är det viktigt att veta vem som får och ska kunna fatta beslut utifrån riskanalysen. Är det brandskyddsledaren, projektledaren eller vd? Använder företaget en utomstående konsult bör man ställa krav på honom eller henne att ta fram ett begripligt syfte och en slutsats som beslutsfattaren kan förstå.

Prioritera åtgärder

– En riskanalys ska innehålla ett tydligt syfte, objektsbeskrivning, riskidentifiering, riskbedömning och riskvärdering. Tyvärr stannar alltför många vid riskbedömningen, säger Kim Wikberg. Riskvärderingen avgör vilka risker som är acceptabla eller inte och här måste projektgruppen vara överens eftersom det hänger ihop med konsekvenserna. Det är det här som är det svåra med riskanalyser och det är här som ansvaret kommer in. Det är bara ni som kan ta beslutet, vare sig ni granskar en konsults arbete eller som ansvarig för en intern riskanalys.

Hur ska man då prioritera så att pengarna går till rätt åtgärder? Grundidén är att det som görs ska sänka riskerna, men det är inte alltid lätt att veta att det är rätt eller tillräckligt. Därför är någon form av kostnad/nytta-analys ofta ett nödvändigt nästa steg.

En annan viktig fråga är vem som bär ansvaret om alla rekommenderade åtgärder inte kan genomföras, till exempel av kostnadsskäl. Är det ekonomiavdelningen, brandskyddsledaren eller vd?

– Om något inträffar kan huvuden börja rulla och därför ska ansvaret vara klarlagt innan. Det kan göra det lättare att få pengar till de föreslagna åtgärderna också, säger Kim Wikberg. Lika viktigt är att följa upp och utvärdera efter det att åtgärderna är utförda för att få en bedömning av den nya risknivån.

Riskanalysen är ett levande dokument och något som kommer att krävas från allt fler håll. Räddningstjänst och försäkringsbolag gör inte rundor i lokalerna på samma sätt som förut, utan vill se dokumentation, till exempel en riskanalys där företaget kan visa att de hanterar sina risker tillfredsställande.

– Får man med sig beslutsfattarna under risk­analysarbetets gång får de en annan förståelse och svårare att säga nej till nödvändiga åtgärder. Inom vissa typer av industrier påverkar till exempel varje förändring av verksamheten riskerna. Det gäller därför att hela tiden tänka framåt och förutse vad som kan leda till ökad risk för liv, egendom eller avbrott. Sitt inte och vänta på att något ska hända, utan lär dig istället tycka att det är kul med riskanalyser!

Nyttan med riskanalyser

 

  • Bra beslutsunderlag.
  • Hjälpmedel att minska TCR.
  • Brandskyddsledaren är en del av analysarbetet.
  • Se till att företaget får ut så mycket som möjligt av analysen.
  • Ta fram ett begripligt syfte och en slutsats som beslutsfattaren kan förstå
  • Prioritera åtgärder genom en kostnad/nytta-analys.
  • Bedöm och dokumentera att tillräckliga åtgärder genomförts.

Nummer 7—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2012.