Annons

Du är här

Brandskyddsdokumentation eller brandskyddsbeskrivning?

Publicerad30 november 2012  Text Ville Bexander

Debatt

Vet du vad det är för skillnad på en brandskyddsdokumentation och en brandskyddsbeskrivning? Lite osäker? Du är inte ensam. Svaret på frågan beror nämligen på vem du frågar. 

Låt oss reda ut begreppen och enas om vad vi ska kalla dessa handlingar. Vi har idag etablerade begrepp inom brandskyddsområdet i författning och allmänna råd: Brandskyddsdokumentation, skriftlig redogörelse för brandskyddet och dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddsbeskrivning är däremot inte direkt definierad. Det närmaste man kan komma är »beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder« som hittas i det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete. Denna beskrivning ska redovisa byggnaders och installationers utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand.

Av en brandskyddsdokumentation ska det, enligt Boverkets byggregler, framgå förutsättningar för det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat och verifierat. Ingen större skillnad alltså.

Om vi däremot förhåller oss till utgivarna av dessa riktlinjer så skulle vi kunna göra följande uppdelning: Brandskyddsdokumentation i byggrocessen och brandskyddsbeskrivning i förvaltningsskedet. Skulle vi då inte få en bättre tydlighet i handlingarna?

Är detta ett problem?

Ja, det skulle jag vilja hävda. Inom brandskyddsbranschen används begreppen brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation på olika sätt. Vissa konsultföretag använder begreppet brandskyddsdokumentation när de skriver om byggnadstekniska lösningar, oavsett om det är en befintlig byggnad eller en byggnad som ska projekteras. Andra konsultföretag använder begreppet brandskyddsbeskrivning i de olika faserna i byggrocessen innan en byggnad blir klar. När byggnaden är färdigställd ändras namnet till Brandskyddsdokumentation.

I min värld är en brandskyddsdokumentation som relationshandling ett kvalitetssäkrat och myndighetsgodkänt dokument som ska behandlas därefter. De brandtekniska lösningar som beskrivs i brandskyddsdokumentationen är godkända för den specifika byggnaden. Vid tillsyn eller annan myndighetsutövning ska man förhålla sig till detta. I de fall där till exempel räddningstjänsten vid tillsyn har åsikter om de lösningar som anges i brandskyddsdokumentationen så begår man ett myndighetsövergrepp – lösningarna är redan godkända!

En brandskyddsbeskrivning har däremot inte samma tyngd. En brandskyddsbeskrivning beskriver endast hur byggnadens brandskydd är utformat och tar egentligen inte hänsyn till om den uppfyller regler och lagar.

Att hålla isär begreppen brandskyddsdokumentation och brandskyddsbeskrivning är ett steg till att lyfta brandskyddsdokumentationens status och att göra det lättare för beställare av brandtekniska konsulttjänster att veta vad de ska beställa.

Nummer 7—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2012.