Annons

Du är här

Studier visar att människor som vistas i höga byggnader är mer benägna att använda hissen som utrymningsväg ju högre upp i byggnaden de befinner sig.

Våga ta hissen!

Publicerad7 september 2012  Text Monica Walldén

Teknik och byggnad

Via fem utrymningshissar och ett Tr1-trapphus ska Scandics gäster på Victoria Tower i Kista kunna ta sig ut vid en eventuell brand. Många av oss har sedan barnsben drillats att aldrig gå in i en hiss när det brinner. Hur lätt är det att lära om?

Med en vidunderlig utsikt över norra Stockholm tronar det 36 våningar höga Victoria Tower, Scandics nya landmärke i Kista. Byggnaden är unik i Sverige både genom sin design och utrymningsstrategi. Med hjälp av ett Tr1-trapphus och fem utrymningshissar ska gästerna och konferensdeltagarna snabbt kunna ta sig ut vid en brand och räddningstjänsten kan ta sig upp i byggnaden genom en sjätte brandbekämpningshiss.

Riktigt höga byggnader är fortfarande tämligen ovanliga i Sverige. När det även här börjar byggas på höjden blir det nödvändigt att tänka nytt kring utrymning. Då blir utrymningshissar en del av lösningen som också underlättar för personer med funktionsnedsättningar och äldre att utrymma. Men även för dem med full rörlighet är det ett snabbare och mindre ansträngande sätt att ta sig ut ur en hög byggnad än trapporna.

Victoria Tower har en lägre del i två plan samt ytterligare 34 plan i själva tornet. I lågdelen finns receptionen samt konferensutrymmen, restaurang och hotellrum. Plan 3 till 22 består av hotellrum, plan 23 till 32 är kontorslokaler och plan 33 har en konferensanläggning med tillhörande skybar på plan 34. Plan 35 och 36 består av teknikutrymmen och förråd. Då byggnaden är så smal bor endast cirka 30 gäster per våningsplan och kontorsplanen har ungefär lika många arbetsplatser. Konferensanläggningen och skybaren får tillsammans maximalt husera 150 personer. Det innebär att det teoretiskt skulle kunna vistas 1 100 människor i Victoria Tower samtidigt, men i regel är mängden besökare i byggnaden fördelade över dygnet.

Åka hiss när det brinner?

Utgångspunkten för utrymningsdimensionering är att man hellre anpassar byggnaden utifrån det sätt man tror att människor kommer att bete sig än att hitta på något annat. De flesta beter sig ungefär som de gör i en normal situation. Det är därför en fördel om man kan utforma byggnaderna så att man slipper ändra beteende i en nödsituation.

Men en nackdel är att vi har blivit upplärda att aldrig kliva in i en hiss när det brinner. Därför kan det vara svårt att förutse människors beteende vid en brand.

– Eftersom budskapet att inte använda hissen vid utrymning hela tiden har trummats ut är det där problemet ligger – att få ut informationen om att i vissa fall är det okej att använda hissen, säger Håkan Frantzich, docent i brandteknik och riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Utrymningshissar kan vara ett problem, men det kan också vara en möjlighet. Många personer använder faktiskt hissen vid en del utrymningar, även om den inte är avsedd för utrymning, eftersom det är det normala sättet att transportera sig i byggnaden. Därför är det bra att anpassa hissen så att den kan användas i en utrymningssituation för att man normalt tar sig ut så.

Snabb evakuering

I vilka situationer är det då lämpligt att använda utrymningshissar? Det gäller främst där man kan nå ut med information till dem som ska använda hissen, till exempel i kontor och i bostäder där det är samma människor som rör sig. Det kan vara lite svårare i ett hotell där man har tillfälliga besökare att tala om att hissen i det här hotellet kan användas som en utrymningsväg.

– Vi ser det som vår största utmaning, säger Fredrik Kempendahl, teknisk chef på Scandic Victoria Tower, men vi informerar mycket om det och har aldrig haft något problem med att få in en enda person i hissarna. Men vi tvingar inte in någon i hissarna, utan det finns även ett trapphus för dem som vill använda det istället.

Trapphuset, som är Tr 1-klassat, går till plan 33, och ett separat trapphus förbinder planen 31 till 34. Hisshallarna på varje våningsplan är brandtekniskt avskilda från resten av våningsplanet och ska vara en säker plats att vänta på vid evakuering via hiss. Evakueringshissarna aktiveras så snart larmet når räddningstjänsten. Den våning där brandlarmet har gått blir prioriterad och dit går alla hissar först. Väntetiden för den första hissen dit är mindre än en minut. Utrymningen sker i sektioner för maximalt fyra våningar åt gången. Om både trapphus och hissar är tillgängliga beräknas de prioriterade våningsplanen vara evakuerade inom fem–sex minuter från dess att brandlarmet har aktiverats.

Information till gästerna

Scandic har valt att inte gå ut med information till hotellgästerna vid incheckningen. Istället ligger det en informationsbroschyr på hotellrummen där gästen informeras om brandskyddet, hur de ska bete sig vid en brand och att hissarna är utrymningshissar.

– Vi uppfattar att folk läser de där broschyrerna för de slits väldigt mycket och vi får byta ut dem ofta, säger Fredrik Kempendahl.

Förutom broschyren i hotellrummen finns det en utrymningsplan på insidan av dörren och skyltar på respektive våningsplan som visar utrymningsvägar och markerar att hissarna går att använda vid utrymning. Vid ett larm går ett utrymningsmeddelande ut i högtalare som anger att det går att använda hissarna. I hisshallen möts besökaren av budskapet att man står i ett säkert utrymme, att våningsplanet är prioriterat och att man ska invänta hissen. Dessutom finns det möjlighet till tvåvägskommunikation med räddningstjänsten och receptionen från hisshallen och hissarna.

– Vi utrymmer aldrig hela byggnaden samtidigt utan maximalt fyra våningar åt gången, vilket motsvarar en större brandcell, säger Fredrik Kempendahl. För att hålla en hög säkerhetsnivå har vi väldigt strikta rutiner som fungerar väldigt bra.

Räddningstjänsten vill ha två trapphus

Scandic samarbetar tätt med Kista brandstation från Storstockholms brandförsvar. Räddningstjänsten har regelbundet varit i byggnaden för att orientera sig. Kjell Wahling, brandingenjör på den förebyggande enheten på Storstockholms brandförsvar, tycker att det är positivt med systemet med reservkraft, det automatiska brandlarmet och att byggnaden är sprinklad. Han upplever att hotellet har jobbat aktivt med säkerhetsfrågorna. Däremot är han bekymrad över att så mycket av utrymningen vilar på tekniska lösningar.

– Vi efterfrågar robusta lösningar som håller över tid. Det är stor risk att detta inte fungerar den dag det händer något; det ställer höga krav på underhållet och att det finns tydliga driftsinstruktioner. Vi har dåliga erfarenheter av tekniska lösningar i höga hus. Ju högre hus, desto svårare att utrymma och svårare för oss att angripa en brand. Vi förordade redan från början en traditionell lösning med två Tr 1-trapphus som den huvudsakliga utrymningsvägen där hissarna kunde vara ett komplement, säger Kjell Wahling.

I andra länder med en längre tradition av skyskapor finns tydliga minimikrav på två trapphus. Kjell Wahling saknar i grunden ett tydligt regelverk i säkerhetsföreskrifterna för höga hus i Sverige.

– Våra byggnadsbestämmelser har inte hängt med när det gäller höga hus. I den analytiska dimensioneringen kan brandskyddet lösas på olika sätt i olika byggnader. Det innebär att säkerhetsnivån kan skilja kraftigt från hus till hus och förutsättningarna för räddningstjänstens insats variera, säger Kjell Wahling.

Mer forskning behövs

Studier visar att i höga byggnader är människor mer benägna att använda hissen som utrymningsväg ju högre upp i byggnaden de befinner sig. Enligt en ny enkätstudie om utrymningshissar från Lunds tekniska högskola som gjordes bland 573 personer som vistas i Sveriges 30 högsta byggnader uppfattas hissarna generellt som mer riskfyllda vid utrymning än trappor. En av tio valde hissen som utrymningsväg framför trappan, men denna andel ökade med stigande våningstal. De största farhågorna uppfattades vara köbildning i hisshall eller trappa, rök i trapphuset och risken att fastna i hissen. Acceptansen för att vänta på en hiss är generellt väldigt låg.

Utrymningsinformationen i Victoria Tower är utformad efter befintlig forskning kring utrymning och utrymningsmeddelanden, samt standarder och rekommendationer.

– Det inte är bra att lämna ut för mycket information för då blir hjärnan överbelastad. Rekommendationen är att ha maximalt två olika signaltyper, till exempel ljud och ljus. Läggs fler till går utrymningen långsammare eftersom personerna tar längre tid på sig att fatta beslut. Det är därför viktigt att veta hur man utformar hela informationskedjan, säger Håkan Frantzich.

Forskning kring utrymning har hittills varit inriktad på tekniska lösningarn medan mänskligt beteende inte har studerats i samma omfattning.

– Konceptet med utrymningshissar är så pass nytt. Jag är fullständigt övertygad om att det är rätt att använda hissar för utrymning, det är inte där problemet ligger. Med mer kunskap om hur den här miljön ska utformas kan vi göra ett ännu bättre arbete i framtiden, säger Håkan Frantzich.

Nummer 5—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2012.