Annons

Du är här

Riskbaserad regelskrivning ger rätt BBR

Publicerad7 september 2012  Textmup

Debatt

Nya BBR 19 betraktas som den mest omfattande revideringen av byggreglerna sedan BBR introducerades 1994. Syftet med revideringen har varit att förtydliga och förenkla reglerna samt att påvisa verifierbara krav för olika byggnaders brandskydd.

Att Boverket infört så kallade verksamhetsklasser för att få en mer nyanserad bild av byggnadens verksamheter får anses vara en del i strävan att förtydliga. Nya allmänna råd för analytisk dimensionering strävar mot att skapa verifierbara krav vid mer avancerad brandskyddsprojektering. 

För brandkonsultbranschen innebär revideringen ökad arbetsinsats och därmed också ökande kostnad vid projektering.  Orsaken är bland annat att krav ställs på analytisk dimensionering i fler fall än i tidigare utgåvor av BBR. Formuleringarna i ombyggnadskapitlen gör också att ombyggnad allt oftare tenderar att betraktas som nybyggnad.

För brandkonsulten kan flera av nyheterna upplevas som relativt stora förändringar. Är detta förändringar som påverkar byggherrarna och fastighetsägarna i nämnvärd omfattning? I de flesta avseenden får nog frågan besvaras med ett entydigt nej. Med undantag för några enstaka delar, kommer troligen de flesta byggherrar inte att uppfatta några tydliga förändringar.

Områden som påverkas är att vårdbyggnader ska sprinklas, att frångängligheten, det vill säga utrymning för funktionshindrade, måste tillgodoses i publika lokaler, att storleken på stora brandceller utan brandtekniska åtgärder begränsas och att byggnader över tio våningar kräver särskild brandhiss. I övrigt har inte mycket hänt som påverkar utfallet för det stora flertalet byggherrar.

Om nu detta är den största förändringen i svenska brandregler sedan 1994, har vi då fått en förbättrad brandsäkerhet? Även där är vår uppfattning att det över­gripande svaret blir nej. Även om sprinkler i vissa vårdbyggnader kommer att förbättra brandsäkerheten för dessa verksamheter adresserar inte BBR 19 de risker som gör att personer dör i bränder. Varje år omkommer drygt 120 personer till följd av bränder. Den största delen av dessa bränder inträffar i hem och hemlika miljöer.

Nollsummespel

En modig revidering av BBR hade varit att mentalt slänga den gamla och skapa en byggnorm som bygger på en över­gripande samhällsriskanalys med avseende på bränder.

Förutsatt att direktivet till Boverket inför denna stora revidering omfattar krav på att inte öka samhällets kostnader för brandskydd, utan att minska kostnader till följd av brand, skulle en värdering av var kostnaderna för brandskydd ger mest för pengarna innebära att en helt ändrad fördelning av samhällets brandskyddsinvestering ger ett markant bättre brandskydd.

Nollsummespel (brandskyddet får inte kosta mer) innebär att kostnader måste sparas där det riskmässigt är befogat för att kunna satsa pengar där det är mer riskmässigt befogat.

Öka tillsynen under byggprocessen

Vi vill även ställa frågan vad Boverket vill prioritera som arbetsuppgift under de närmaste fem åren. Vi brandkonsulter ser ett behov av ökad tillsyn av själva byggprocessen. Idag kan den se ut på olika sätt. För att öka kvaliteten på slutresultatet bör man lägga mera krut på samordningsmöten vid projektering samt kontroll av utförandet. Inte på pappersexercis i projekteringen.

Vid nästa regeländring bör Boverket tänka på att inte skärpa kraven i verksamheter där vi har ett tillfredställande skaderesultat.

Avslutningsvis vill vi påminna om att dödsbränder i bostadsmiljö är ett socialt problem som bara till viss del kan lösas med krav på förlåtande system, typ boendesprinkler.

Kjell Fallqvist
Fredrik Hiort
Martin Olander
Representanter för Sveriges Brandkonsultförening, BRA

Nummer 5—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2012.