Annons

Du är här

Det förebyggande arbetet i Medelpad är inriktat på riskgrupper, som äldre och missbrukare. Personen på bilden har inget samband med artikeln.

Nollvision i praktiken

Publicerad31 augusti 2012  Text Monica Walldén

Lagar och regler

I oktober 2010 redovisade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en nollvision mot dödsbränder med rubriken »ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand«. Vad har det gett för avtryck runtom i landet? BrandSäkert har gjort nedslag hos några räddningstjänster för att ta tempen på arbetet.

Nästan nio av tio dödsbränder inträffar i bostäder. De senaste 15 åren har mellan 100 och 150 personer dött i bränder varje år och minst lika många har skadats svårt. År 2011 skedde en minskning från året innan till 105 döda i bränder, men de preliminära siffrorna för 2012 tyder på att det kommer att ske en ökning i år.

Det finns sålunda mycket kvar att göra för att nå den önskade nollvisionen. MSB:s nationella strategi kommunicerades under våren 2011 och är uppdelad i fyra områden: kunskap och kommunikation, tekniska lösningar, lokal samverkan samt utvärdering och forskning. Har strategierna för det stärkta brandskyddet påverkat räddningstjänstens arbete ute i landet?

Långtgående process

Många räddningstjänster jobbar likartat, med ett förebyggande arbete inriktat på informationsinsatser bland medborgarna, identifiering av riskutsatta, samarbete med sociala myndigheter och hemtjänst för att öka brandskyddet hos dessa grupper, riktade insatser till vårdboenden med översyn av brandskyddet och installation av olika förlåtande system. De gör även en uppföljning av de bränder som sker för att se samband och hitta förbättringsmöjligheter.

– Vi har inte antagit något nytt handlingsprogram utifrån nollvisionen, utan vårt förebyggande arbete har varit en långtgående process, säger Magnus Kärvhag, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Ett särskilt projekt har tillsatts för att öka tryggheten för de riskutsatta grupperna. Inom projektet ingår ökad samverkan med de sociala myndigheterna och hemtjänstpersonal samt en översyn av samtliga vårdboenden för att hitta lösningar för att höja brandskyddet. Parallellt med detta sker informationsinsatser via sociala medier, ute på gator och torg, utbildning och hembesök för att kontrollera brandskydd i bostäder.

Genom att utreda alla dödsbränder återförs erfarenheter, ett arbete där de riskutsatta grupperna har kunnat identifieras.

– Vi jobbar annorlunda nu än för tio år sedan, säger Magnus Kärvhag. Våra medborgarkontakter är betydligt större nu än tidigare med större medborgarfokus. Det är en generell omställning av räddningstjänsten. Och det hänger naturligtvis ihop med MSB:s vision, för MSB kan inte sätta en vision om de inte tror att kommunerna kan efterleva det.

Anonym nollvision

Inom Nerikes Brandkår har det inte heller skett någon drastisk förändring, utan de arbetar vidare längs sitt huvudspår. Utmaningen är att komma in i bostäderna för att se över brandskyddet på plats.

– Det är lurigt att nå hela vägen fram där. Informationskampanjer är ett sätt naturligtvis, men vi försöker även hitta nya vägar att nå den enskilde, framför allt dem som man verkligen behöver nå fram till, säger Ulf Smedberg, vice brandchef och ansvarig för det förebyggande arbetet inom Nerikes Brandkår.

Ett långtgående arbete sker med bostadstillsyn, där räddningstjänsten tillsammans med fastighetsägare ser över det systematiska brandskyddet och inspekterar utrymningsvägar, men problemet är att ta sig in i folks hem. Sedan nollvisionen kom har räddningstjänsten exempelvis börjat använda sotarna som vid sina inspektioner i bostäder även överlämnar informationsblad och gör en allmän brandskyddskontroll.

– MSB:s vision kom lite väl anonymt, vilket är synd för det är där man kan få fram debatten, förståelsen och nå ut till gemene man. Trafikverkets nollvision till exempel är etablerad på alla sätt och vis och den märker hela befolkningen av. Det pågår en stöttning från MSB, men de har ännu inte kommit med något konkret som man kan använda mer än information, säger Ulf Smedberg.

För att man ska kunna nå en absolut nollvision tror Ulf Smedberg att man måste kunna nå ut till samtliga boende och även installera fler förlåtande system hos de utsatta grupperna. Det skulle minska omfattningen av de skador som blir. De har exempelvis positiv erfarenhet av mobila sprinklersystem, där ett antal bränder sannolikt hade fått dödlig utgång om dessa inte hade funnits.

– Det vi ser i horisonten är förmågan att minska effekten av olyckorna där de sker, säger han.

I Medelpad har det förekommit fem–sex dödsbränder under de senaste åren och i de flesta fall har det rört sig om äldre och missbrukare. Därför är mycket av det förebyggande arbetet även här inriktat på riskgrupperna, genom samverkan med den kommunala omsorgen och utbildning av ansvarig personal. Kommunen har sedan ett år tillbaka till exempel köpt in mobila sprinklersystem.

– Jag vet minst ett fall där en sådan anläggning har räddat livet på en person. Utmaningen är att nå de äldre så länge de bor kvar i sina hem, säger Tomas Öhrn, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten Medelpad.

Nytänk hos de unga generationerna

Många utbildningsinsatser riktar sig till barn och ungdomar samt personal inom skolan.

– Det handlar om att få ett nytänk i en ny generation och få in hela etiken och moralen kring skadegörelse. Barnen är väldigt positiva till att lyssna – då blir det alltid helt tyst i klassrummen! säger Tomas Öhrn.

Nyanlända invandrare är en annan grupp. En verksamhet med hembesök har inletts, där räddningstjänsten delade ut en broschyr om säkerhet i hemmet på flera olika språk.

Nationell samverkansgrupp

Luleå är en av tre räddningstjänster som ingår i den nationella samverkansgrupp för stärkt brandskydd som MSB har bildat med uppdrag att samordna, förvalta och utveckla den nationella strategin. I denna grupp medverkar även länsstyrelser, Migrationsverket, Brandskyddsföreningen, representanter för allmännyttan, försäkringsbranschen och Brandvarnaregruppen.

– I samband med brandvarnaredagen den första december kommer gruppen att göra en första lansering av ett enhetligt informationsmaterial som särskilt kommer att underlätta informationsarbetet för mindre kommuner, säger Sofie Bergström, brandingenjör på tillsynsenheten vid Luleå räddningstjänst.

Luleå räddningstjänst arbetar mycket med informationsinsatser i form av bostadstillsyner i flerbostadshus. De går igenom brandsäkerheten i lägenheterna, kontrollerar brandvarnare och släckutrustning och diskuterar med de boende vad man ska göra om det brinner. Runt 800 bostäder får besök varje år.

– Vi upplever att informationen får ett mycket större genomslag om man träffas ansikte mot ansikte. Människor har generellt blivit mer säkerhetsmedvetna de senaste åren vilket är glädjande. Men fortfarande upptäcker vi till exempel många brandvarnare som inte fungerar i bostäderna, säger Sofie Bergström.

Andra åtgärder är tillsyner i flerbostadshusens allmänna utrymmen tillsammans med fastighetsägare och översyn av brandskydd på kommunala vård- och omsorgsboenden, en programserie på radio med information om brandsäkerhet, tevereklam och gratis utbildning via Brandskyddsföreningen i hur man skyddar sitt hem mot brand och olyckor. Med utbildningen riktar de sig nu mot nysvenskar, bostadsrättsföreningar, pensionärsföreningar, idrottsföreningar och annan ideell verksamhet. Under hösten kommer ett nytt projekt som riktar sig mot högstadieelever att inledas.

För att få ökad effektivitet både i det förebyggande arbetet och operativt i regionen samverkar räddningstjänsterna i Luleå, Boden, Piteå, Kalix och Älvsbyns kommun. I Boden har ett projekt påbörjats där bostadsanpassningsbidraget ses över för att se hur brandskyddet kan komma in redan där. Detta arbete kommer att få en tydligare form under hösten.

Att förebygga dödsbränder är ett ständigt pågående arbete och det är lite tidigt att se effekterna av nollvisionen. Men, som Ulf Smedberg säger, det är ett långsiktigt nötande. Ett delmål i den nationella strategin är att antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas till en tredjedel till år 2020. Förhoppningsvis når vi dit.

Ett system av åtgärder

MSB:s nollvision har fyra områden. Det är satsningar inom samtliga områden som kommer att åstadkomma förändringar. Inom respektive område måste de olika aktiviteterna ibland drivas på ett nationellt plan, ibland lokalt. De fyra områdena är:

  • Kunskap och kommunikation
  • Tekniska lösningar
  • Lokal samverkan
  • Utvärdering och forskning

Nummer 5—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2012.