Annons

Du är här

Seminarium om bostadsbränder

Publicerad5 mars 2012  Text Monica Walldén

Bostadsbränder

De flesta dödsbränder inträffar i boendemiljön. Nu bjuder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Brandskyddsföreningen in fastighets­ägare till seminarium för att öka kunskapen om hur man upprätthåller brandskyddet i flerbostadshus.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen samarbetar för att minska bränder i bostäder, ett prioriterat område för Brandskyddsföreningen och ett regeringsuppdrag för MSB. För att uppnå detta är det nödvändigt att förbättra brandskyddet i flerbostadshus. Att öka kunskapen om brandskydd hos allmännyttan, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är därför en nyckel. Det är dessa som är målgrupp för seminarierna som anordnas i Stockholm den 20 mars, i Göteborg den 26 mars och i Malmö den 29 mars.

– På seminarierna presenterar vi problembilden, vad vi kan göra för att öka skyddet för de boende och även det ansvar som en fastighetsägare har när det gäller brandskyddet. Tanken är att nå så många som möjligt och att de sedan kan nå ut till sina hyresgäster, vilket kan bidra till att vi kan få ner antalet bränder i bostäder, säger Hans Andersson på Brandskyddsföreningen.

Därför har de samlat en rad föreläsare som kan belysa olika aspekter av problematiken kring brandskydd i bostäder, allt från försäkringsbolag till representanter från allmännyttans bostadsbolag, Boverket, MSB, SBF och Räddningstjänsten Syd.

– Vi har märkt ett stort intresse för de här frågorna när vi har varit ute och informerat fastighetsägare om deras ansvar för brandskyddet och gett information om hur de bättre kan bedriva brandskyddsarbete i sina fastigheter. En brand är ju en förödande olycka när det sker, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Ett fördelat ansvar

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2 kap 2 §) ska fastighetsägaren se till att fastigheten har ett skäligt brandskydd. Det innebär att fastighetsägaren har ett långtgående ansvar för brandskyddet i hela byggnaden. Denne förväntas vidta åtgärder för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador av brand. Det handlar även om att det ska finnas utrustning för livräddning och släckning av brand.

I praktiken kan det innebära att se till att alla boende i byggnaden har fungerande brandvarnare, att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att löpande ge information till de boende om hur de kan förebygga bränder i fastigheten.

– Ägaren har rådighet för det byggnadstekniska brandskyddet, medan hyresgästen ansvarar för att bete sig brandsäkert i boendet genom sitt agerande och inte heller förstöra eller sätta brandskyddet ur spel genom att till exempel lämna källardörrar öppna, säger Anders Lundberg.

Mer information om det systematiska brandskyddsarbetet och lagen om skydd mot olyckor ger Anders under en programpunkt tillsammans med Hans Andersson.

Uppdatering av brandskyddet

Andra programpunkter berör juridiken kring brandskydd och fastighetsägarens skyldighet respektive rättigheter gentemot hyresgästen. SABO reder ut vad jordabalken innebär i praktiken och hur besittningsrätten till en lägenhet kan påverkas av en brand.

Boverkets brandingenjör Caroline Cronsioe informerar under sin programpunkt om hur brandskyddet har förändrats över tid och vilka krav som ställs på anpassning av brandskyddet vid ombyggnad av fastigheten. Grunden är att fastighetsägaren är skyldig att uppfylla nybyggnadskravet vid ombyggnad, med hänsyn tagen till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.

– Fastighetsägaren har fortlöpande skyldighet att underhålla brandskyddet i byggnaden. Brandskyddet får inte försämras av att huset blir äldre, säger Caroline Cronsioe.

Brandsäkert hem

Stefan Mellgård och Torbjörn Pettersson
på Räddningstjänsten Syd har arbetat på Brandskyddsföreningen med konceptet »Brandsäkert hem«. Under seminariet delar de med sig av sina erfarenheter av informationsinsatser i Skåne, där de har utvecklat konceptet med ett riktat budskap till målgrupper som kan påverka brandsäkerheten i boendemiljön.

– När vi vänder oss till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan de uppmuntras att ta beslut om förhöjt basbrandskydd. Våra kontakter med byggbolagen syftar till att förmå dem att gå utöver Boverkets byggregler, säger Stefan Mellgård.

Vidare anordnar Räddningstjänsten Syd allt från hembesök till utbildningar i brandsäkerhet för boende; de förstärker brandskyddet för äldre genom samarbeten med kommunen och ger informationskampanjer via samarbetspartner som stora varuhus.

– Det är ett oändligt arbete, men det gäller att vara ihärdig med det här och acceptera att man ibland får ta ett steg framåt och två steg tillbaka, säger Stefan Mellgård.

Riskgrupper

Under den sista punkten informerar brandingenjören Malin Pettersson på MSB om arbetet med att vägleda kommunerna att identifiera riskutsatta grupper, där funktionshinder ofta är en gemensam nämnare.

– Vi ser i statistiken att de personer som omkommer till följd av brand är de som har svårt att förflytta sig eller upptäcka att det faktiskt brinner. I denna grupp är äldre överrepresenterade. Arbetet handlar om att stärka brandskyddet för dem som behöver ett bättre brandskydd än det grundbrandskydd som finns idag, säger Malin Pettersson.

Till åtgärder som kan hjälpa dessa grupper hör spisvakt och sprinklersystem. En genomgång av genomförda spisvaktsstudier kommer också att behandlas under detta späckade seminarium.

Några av föreläsarna

  • Caroline Cronsioe, Boverket
  • Malin Pettersson, MSB
  • Torbjörn Pettersson, Räddningstjänsten Syd
  • Stefan Mellgård, Räddningstjänsten Syd

Nummer 2—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2012.