Annons

Du är här

Sprinklerkrav har för första gången införts i Boverkets byggregler.

Nya BBR – vad är nytt?

Publicerad19 september 2011  Text Klara Möller Norén

Lagar och regler

Under hösten kommer BBR, Boverkets byggregler, i ny version med en del ändringar i avsnittet som rör brandskydd. BrandSäkert reder ut vad ändringarna egentligen innebär.

En utgångspunkt för nya BBR är att den rådande säkerhetsnivån är acceptabel. Istället är det förtydligande av vilka föreskrifter som gäller som varit det stora uppdraget. Vissa förändringar märks dock.

En sådan är att de två avsnitten som behandlade skydd mot brandspridning i och utanför brandceller har slagits samman till ett avsnitt om skydd mot brandspridning i byggnader. En annan strukturändring är att Boverkets ändringsregler, BÄR, har införlivats i BBR.

Bland de mer konkreta förändringarna finns en ny byggnadsklass, Br0 (noll). Den nya byggnadsklassen omfattar byggnader som av olika skäl innebär stora risker vid brand. Dit hör byggnader på över sexton våningar, stora sjukhus, fängelser och större samlingslokaler.

Nya verksamhetsklasser

Dessutom kompletteras byggnadsklasserna med den nya kategorin verksamhetsklasser. Det finns sex klasser, varav klass två och fem är indelade i ytterligare underkategorier. Verksamhetsklasserna avgörs av svaret på fyra frågor:

  • Är de som vistas i byggnaden vakna eller sovande?
  • Känner de som vistas i byggnaden till lokalen eller inte?
  • Kan de som vistas i lokalen utrymma på egen hand?
  • Medför verksamheten i byggnaden en förhöjd risk för brand?

Verksamhetsklass ett omfattar arbetsplatser. Klass två är samlingslokaler, med underkategorier som berättar om hur många som vistas i lokalen och om det serveras alkohol. Den tredje klassen är bostäder, den fjärde hotell och den femte vårdmiljöer. Klass fem har fyra kategorier som skiljer mellan förskolor, särskilda boenden, sjukhus samt slutligen vårdinrättningar med inlåsta personer, som fängelser. Klass sex är byggnader med verksamheter som innebär förhöjd brandrisk, till exempel pappersbruk.

Sprinklerkrav i vårdanläggningar

En stor förändring är att sprinklerkrav för första gången skrivs in i BBR och blir obligatoriskt i vårdanläggningar. Nytt är också krav på utrymning för funktions­nedsatta i publika lokaler. Där ska finnas optiska larmsignaler på de platser där personer kan vistas ensamma och byggnaden ska ha minst en utrymningsplats vid varje utrymningsväg. Utrymningsplatsen ska vara en egen brandcell där personer som inte själva kan utrymma kan vänta tills hjälp kommer.

Till nya BBR knyts ett allmänt råd om den analytiska dimensioneringen. Verifieringen ska ske genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys, bland annat beroende på hur mycket den analytiska dimensioneringen skiljer sig från den förenklade. Analytisk dimensionering blir obligatoriskt för Br0-byggnader.

Läs nya BBR

Nya BBR är nu på notifiering i EU. Förslaget till nya avsnitt fem kan laddas ner i sin helhet nedan.

Ny handbok

Brandskyddsföreningens handbok »Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR«kommer i ny utgåva med de nya reglerna i början av nästa år.

Nummer 5—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2011.