Annons

Du är här

Fokusera på bostadsbränderna!

Publicerad20 maj 2011  Text Anders Brodell

Debatt

Den centrala myndigheten för brandskyddsfrågor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen publicerat en vision för brandskyddet:

»Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.«

Det är cirka 25 år sedan Trafiksäkerhetsverket kom ut med sin nollvision om antalet trafikdöda och skadade. Vad skiljer då dessa visioner åt? Jo – trafiksäkerheten får kosta pengar!

Inledningsvis försökte man, precis som MSB nu gör, att ändra folks attityder genom bland annat informationskampanjer, men insåg snabbt att detta inte gav önskad effekt. Istället fokuserade man på att lindra verkningarna av trafikolyckor. Som en följd av detta har dels bilarna under de senaste 25 åren blivit betydligt mer trafiksäkra, dels har vi fått mittseparerade vägar för att undvika frontalkollisioner på tidigare olycksutsatta vägavsnitt. Vi har även fått »mjukare« områden vid sidan av vägarna för att lindra verkningarna av en avåkning. Antalet omkomna i trafiken har inte varit så lågt som nu sedan i början av 1900-talet!

Under samma tidsperiod har vi inom brandområdet blivit bättre på att föra statistik över antalet omkomna och skadade vid bränder. Vi har tack vare detta kunnat konstatera att minst 90 procent av dem som omkommer eller skadas av brand gör det i sina bostäder, inte i skolorna.

Har då skyddet i våra bostäder ökat i motsvarande grad som inom trafiken?

Nej, absolut inte! Det har fortsatt att dö ungefär 120 personer i bränder varje år!

Vilka skyddsåtgärder har samhället vidtagit?

Inom bygglagstiftningen har man föreskrivit att alla bostäder som färdigställts efter 1 juli 1999 ska ha en anordning för tidig upptäckt och varning vid brand, det vill säga en brandvarnare. MSB:s föregångare har gett ut ett allmänt råd om att alla bostäder, även tillfälliga, bör vara försedda med brandvarnare. Dessutom rekommenderar man att varje bostad bör ha en 6-kilos pulversläckare.

Är det några särskilda kategorier av människor som löper större risk än andra?

Ja, personer över 65 år liksom personer med missbruksproblem dominerar i dödsbrandsstatistiken. Av den orsaken har Boverket nu beslutat föreskriva att vårdboenden från och med i år ska skyddas med automatiska släckanordningar (sprinklers).

Vi måste se till att man inom brandskyddsområdet börjar arbeta på samma sätt med säkerhet som inom trafikområdet. Det måste tillföras pengar för skyddsåtgärder, det måste få kosta!

Vad kan vi göra då?

Det finns utrustningar som till relativt låg kostnad skulle kunna rädda liv vid bostadsbränder men det saknas finansiering. Tillför pengar för brandskyddsutrustning till bostadsanpassningsprogrammet. Det borde vara lika naturligt att få ett anpassat brandskydd som att handikappanpassa en bostad!

Det finns lösningar

Den vanliga köksspisen är en vanlig orsak till bränder. Om vi jämför med bilindustrin skulle det inte få säljas en enda spis i Sverige om den inte var utrustad med en spisvakt som automatiskt stänger av den om brandfara hotar.

Det finns brandvarnare som ansluts till bostadens fasta elsystem med batteribackup vid strömavbrott, men Boverket är inte moget att föreskriva om sådana.

Det finns flyttbara sprinkleranordningar som på ett enkelt sätt kan installeras i en mindre bostad för en kostnad av mindre än 40 000 kronor.

En boendesprinkleranläggning kostar i installationsskedet nästan lika mycket som en golvbeläggning med plastmatta! Det anses vara för dyrt. I Wales och USA är det sedan årsskiftet föreskrivit i lag att alla nya bostäder ska ha sprinkler. När drar den svenska strutsen upp huvudet ur sanden?

Ändrade brandrisker

Brandriskerna i våra bostäder har förändrats enormt under de senaste 40 åren men skyddet har inte anpassats alls förutom brandvarnaren. I slutet av 1950-talet tog det 15 minuter för ett rum att övertändas- Idag har den tiden minskat till 3½ minuter och fortsätter krympa. Det finns inte en räddningstjänst som hinner komma fram innan övertändningen skett!

På samma sätt som staten tillfört och tillför pengar för en ökad trafiksäkerhet, måste det tillföras pengar för aktiva brandskyddsåtgärder till de av våra medmänniskor som lever med en förhöjd risk för att omkomma eller bli skadade vid bränder i sina bostäder. Vi vet idag vilka dessa kategorier är men det saknas medel. Hjälp oss!

Anders Brodell
brandingenjör vid Värends räddningstjänst

Nummer 4—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2011.