Annons

Du är här

Boendesprinkler räddar liv

Publicerad15 april 2011  Textmup

Debatt

Med boendesprinkler behöver inte bostäderna anpassas till den boendes förmåga att själv klara sig. Ung som gammal, fysiskt aktiv eller nedsatt rörelseförmåga, det spelar ingen roll. En boendesprinkler erbjuder ett likvärdigt och säkert skydd för alla.

När jag sitter och skriver den här artikeln läser jag i Dagens Nyheter om en brand i Orsa, som medförde att åtta personer skadades och en befaras ha dött. Hur kunde detta hända? Att vända sig till den enskilde och säga att det är ditt eget ansvar att skydda dig mot brand håller bevisligen inte. Den enskilde gör inget förrän det blir tydliga krav med åtföljande sanktioner om man inte följer dessa krav.

Rubriken ovan är namnet på ett projekt som genomfördes mellan 2000–2002 inom ramen för Vinnovas program AIS, Aktiv Industriell Samverkan. Det visade, likt ett antal liknande projekt som har bedrivits i USA, att boendesprinkler räddar liv. Det har gått nio år sedan projektet avslutades. Vad har då hänt? Inte mycket. Antalet döda och skadade i bränder minskar inte, kostnaderna för brandskador relaterade till bostadsbränder snarare ökar än minskar.

Regeringen har gett MSB i uppdrag att se över hur brandskyddet i boendemiljöer och andra liknande miljöer kan stärkas. Vad de än kommer fram till, finns det en lösning som passar in på alla typer av boendeformer, ålderskategorier och byggnader. Boendesprinkler. Det finns de som hävdar att boendesprinkler inte är någon lösning på problemet. Snarare det motsatta, att sprinkler inte räddar liv, att egendomsskadorna skulle öka, att det skulle bli mycket dyrare att producera bostäder etcetera. Att det blir dyrare är självklart. Enligt beräkningar från bland annat Kanada och Norge ökar byggkostnaden med cirka 1–1 ½ procent, men den kostnaden vägs upp av en trygghetsfaktor som det inte går att sätta något mått på.

Missvisande analyser

Tidigare utförda kostnad/nytta-analyser (Juås och Mattsson 1994) visar att boendesprinkler inte var kostnadseffektiva. Det kan vara en av förklaringarna till att boendesprinkler inte har fått något brett genomslag. 2007 genomförde National Institute of Standards and Technology, NIST, en kostnad/nytta-analys av att förse en- och tvåfamiljsbostäder med boendesprinkler. Den rapporten kom bland annat fram till att de senaste 20 årens utveckling av boendesprinkler har lett fram till att nyttan av en installation väl motiverar kostnaden för densamma. Så en rapport från 1994 äger inte giltighet i all oändlighet.

Först när vi har de här installationerna, kombinerat med brandvarnare, spisvakt

etcetera i vårt boende, kan vi börja göra jämförelser med de säkerhetslösningar som finns inom vägtrafiken. Idag har vi en nivå på brandskyddet i vårt boende som knappt når upp till gränsen som ett rullbälte (utan bältesvarnare).

Forskning och utveckling har lett fram till de sprinklersystem som finns idag, som har medfört lägre kostnader för installation i ett antal olika miljöer, framförallt bostadssektorn. Det är dags att vi som arbetar med brandskydd släpper på handbromsen och propagerar för det system som verkligen skulle få ned antalet omkomna, skadade och egendomsskador till följd av brand. Inför krav på boendesprinkler vid nyproduktion.

Hans Andersson,
Brandskyddsföreningen

Nummer 3—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2011.