Annons

Du är här

Hotellbranschen kräver rättning i ledet

Publicerad17 april 2009  Textmup

Debatt

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) representerar en stor grupp mycket synliga och publika verksamheter som därmed också är riskobjekt ur brandskyddssynpunkt. Detta gäller inte minst hotellen, vilket denna artikel kommer att fokusera på.

Brandskyddsarbete på hotell kan vara komplext av den anledningen att hotellen i många fall driver verksamhet i en förhyrd lokal. Brandskyddsansvaret måste i de fallen tydligt regleras mellan hotelloperatören och dess fastighetsägare så att parterna vet vad som ankommer på vem. Dessutom finns det i hotellbyggnaden vanligen även andra verksamheter, till exempel restaurang, konferens och spa, med vilka brandskyddsansvaret ytterligare måste regleras.

Oavsett hur brandskyddsansvaret inom hotellbyggnaden är reglerat måste brandskyddet – genom ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete – upprätthållas så att de många besökarna inom hotellbyggnaden kan känna sig trygga.

Informationsbehovet beträffande det systematiska brandskyddsarbetet är stort och kompetensen hos hotellen varierar. Å ena sidan är många oroliga för om de verkligen uppfyller de krav som ställs, å den andra sidan finns sådana som ännu inte tagit till sig kraven.

Ansvaret, som det definieras i lagen om skydd mot olyckor (LSO), ligger tungt på den enskilde näringsidkaren. Genom att ersätta den traditionella brandsynen med tillsyn har lagstiftaren tydligt distanserat räddningstjänsten från näringsidkarens brandskyddsansvar.

Negativa konsekvenser

Att ersätta brandsynen med tillsyn har medfört vissa negativa konsekvenser för hotellbranschen. Brandsynen skapade ett förtroendefullt samtalsklimat i mötet mellan hotelloperatör och räddningstjänst, ett samtal där räddningstjänstens breda kunskaper direkt kunde omsättas i praktiken i hotelloperatörens verksamhet. Hotellen upplevde, och upplever fortfarande, kontakten med räddningstjänsten som mycket positiv, men många anser att denna direkta kontakt sedan tillkomsten av LSO sker alldeles för sällan.

SHR har nyligen låtit göra en enkätundersökning gällande våra medlemmars uppfattning om LSO och räddningstjänstens tillsyn. Av de inkomna svaren kan bland annat konstateras att 88 procent av hotellen upplever räddningstjänstens tillsynsbesök som positivt, medan bara 3 procent upplever tillsynsbesöken negativt. Flertalet hotell välkomnar dock fler tillsynsbesök.

Dessvärre uppfattar många hotell tillsynsbesöken som en bekräftelse på att brandskyddet, såvida annat inte har framförts av räddningstjänsten, är tillfredsställande. Räddningstjänsten måste vid tillsynsbesöket vara mycket tydlig med tillsynens innebörd och samtidigt informera hotellet om vilken del av brandskyddet som har respektive inte har kontrollerats vid tillsynsbesöket.

Lärorik dom i Borgholmsbranden

I februari tillkännagavs tingsrättens dom gällande Borgholmsbranden. Domen är lärorik i många avseenden, inte minst då den så tydligt klargör att hotelloperatören, såsom brandskyddsansvarig, inte kan förlita sig på någon annan när det gäller hotellets brandskydd. Det har framkommit brister i såväl räddningstjänstens brandsyn på hotellet, liksom i brandredskapsfirmans kontroll av hotellets brandlarmsanordning. Dessa brister torde ha påverkat det olyckliga resultatet av branden. Oaktat detta är det hotelloperatören som ställts till svars inför rätten. För hotellbranschen bekräftar domen således vikten av att den enskilde näringsidkaren själv måste kvalitetssäkra hotellets brandskydd genom det systematiska brandskyddsarbetet.

Utarbetat norm

Mot bakgrund av det tunga ansvar som åligger hotelloperatören enligt LSO och med hänsyn till hotellens kunskapsbrist gällande brandskydd, arbetar SHR intensivt med att förbättra informationen till våra medlemmar. SHR har bland annat tagit fram ett antal verktyg såsom konkreta checklistor för att underlätta det systematiska brandskyddsarbetet. Vidare, och högst aktuellt, har vi i samarbete med Brandskyddsföreningen och i löpande dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utarbetat en norm som ska ligga till grund för en nationell brandskyddscertifiering för våra hotell, en certifiering som säkerställer att hotellet uppfyller vad som anges i LSO samt MSB:s allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Denna norm, Brandskyddat hotell, kommer inom kort att publiceras på www.brandskyddathotell.se.

Att vi tagit initiativ till detta omfattande certifieringsarbete har delvis sin grund i att vi tvingats hitta en ersättning för den regelbundna brandsynen för att ge stöd och hjälp i hotellens brandskyddsarbete. Men det finns också en kommersiell sida av saken. Förutom, naturligtvis, de rent mänskliga tragedier en hotellbrand kan komma att innebära, medför en brand också stora ekonomiska konsekvenser för hela hotellbranschen. Branschens trovärdighet ifrågasätts och skapar en osäkerhet hos gästerna. Kraven på rättning i ledet är alltså mycket starka även inifrån branschen.

Carola Korhonen, branschjurist,
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

Nummer 3—2009

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2009.