Annons

Du är här

Räddningstjänstens roll i framtida byggregler

Publicerad6 mars 2009  Textmup

Debatt

Som de flesta vet pågår en större revidering av BBR som beräknas vara klar sommaren 2010. En het potatis är om räddningstjänsten ska vara en förutsättning i framtida byggregler eller inte.

Att dimensionera ett byggnadsverk utifrån en organisatorisk parameter, som inte är reglerad och dessutom är föränderlig över tid, anser Brandskyddsföreningen inte vara rimligt. En byggnads brandskydd består av två delar, dels det byggnadstekniska brandskyddet som regleras i BBR och dels det organisatoriska skyddet som bland annat regleras i lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen. Boverket har gjort en rättsutredning som säger att det organisatoriska brandskyddet inte kan regleras i BBR. Det innebär att räddningstjänstens resurs inte ska vara en faktor vid dimensionering av det byggnadstekniska brandskyddet, till exempel vid utrymning av bostäder. De flesta befintliga bostadshus har fortfarande behov av en alternativ utrymningsväg via räddningstjänstens stege och kommer att behöva det även framöver. Kommunen kan således inte spara in på stegutrustning och personal bara för att nyproduktion av bostadshus eventuellt inte behöver stegutrymning.

Räddningstjänst en bonus

I de framtida byggreglerna ska räddningstjänstens resurs betraktas som en bonus eller en del i byggnadens totala brandskydd. Detta kan jämställas med ett brottsmål där den åtalade, som har anlagt en brand, inte har någon fördel av att räddningstjänsten släckte branden snabbt.

Ovanstående resonemang får inte blandas ihop med byggnadsverksförordningens grundkrav på ett byggnadsverk. Ett av grundkraven handlar om att räddningsmanskapets säkerhet ska beaktas vilket innebär att räddningstjänsten ska få så bra förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt uppdrag för att göra en räddningsinsats. Det är en helt annan sak och kommer fortfarande att gälla.

Församråd bra lösning

Slutligen några synpunkter på de kommuner som idag inte samlar och utnyttjar sin tillgängliga kompetens vid byggsamråden. I kommande plan- och bygglagen föreslås ett församråd.

Det är viktigt att de övergripande systemlösningarna bedöms och värderas i ett så tidigt skede som möjligt. Därför är det föreslagna församrådet en bra lösning. Brandskyddet belyses i ett tidigt skede och byggherren behöver inte göra onödiga och kostsamma detaljprojekteringar som ändå inte kommer leda till att kraven uppfylls. För att undvika framtida problem är det av stor vikt att byggnadsnämnden använder sig av den expertkompetens som finns i kommunen. Det vill säga att det finns ett väl utbyggt samarbete med kommunens räddningstjänst. Idag finns det tyvärr kommuner där samarbetet är obefintligt mellan byggnadsnämnd och räddningstjänst. Detta innebär att när byggnadsverket är klart, och verksamheten startat, kan det komma ytterligare krav antingen utifrån annan lagstiftning eller att byggnadsnämndens samlade kompetens har varit bristfällig vid församrådet. Därför är det av stor vikt att räddningstjänsten är en naturlig samarbetspartner vid församråd där det krävs särskild brandkompetens.

Peter Svensson,
Brandskyddsföreningen

Nummer 2—2009

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2009.