Annons

Du är här

Skolor behöver sprinklerskydd!

Publicerad19 oktober 2007  Textmup

Debatt

Varje skoldag brinner två skolor. Det är inte acceptabelt, det är alla överens om. Men hur stoppar vi detta missförhållande? Sprinkla skolorna, föreslår brandingenjör Gösta Holmstedt.

2005 gjorde räddningstjänsten 512 insatser till skolor och förskolor. (1998 handlade det om 358 insatser!). Flertalet skolbränder är anlagda, de flesta av ungdomar.

De många skolbränderna skadar samhället på olika sätt; direkta och indirekta kostnader, störd undervisning, oro och osäkerhet.

Den »Heta sommaren i Skövde« spred oro på många håll i landet. Det finns människor som påverkas av braskande rubriker. Seriebränderna som inträffade i Östra Skaraborg skapade säkert mörka tankar hos vissa människor. Oacceptabelt många bränder har inträffat under senare år i skolor, daghem och förskolor. Skadorna blir ofta omfattande, såväl direkt som indirekt. Många människor i samhället drabbas av dessa händelser – de anställda, eleverna, föräldrarna, samhället etcetera.

Hur kan vi stoppa skolbränderna?

Går det över huvud taget att få stopp på skolbränderna?

Det är en viktig frågeställning och svaren varierar givetvis. Det finns olika slag av insatser för att säkra skolor, förskolor och daghem från skadegörelse och brand. Men det finns tyvärr ingen enkel och enhetlig lösning. Med det här inlägget vill jag slå ett slag för ett aktivt system som tyvärr ofta glöms bort i debatten. Ett automatiskt släckande system med vatten som media är alltför ovanligt i den här typen av verksamheter.

Några kommentarer, som jag fått genom åren när jag föreslagit sprinkler är följande: »Det är för dyrt.« »Det blir bara stora vattenskador.« »Det är krångligt och dyrt att underhålla sprinkler.« »Kan sprinkler öka säkerheten mot svåra brandskador?«

Aktiveras inom en minut

Under senare år har det gjorts flera försök för att jämföra brandförloppet vid osprinklade och sprinklade bränder. De noggrannaste undersökningarna gäller kontor och laboratorier (Quick response sprinklers in Chemical laboratories: Fire test results, NISTIR 89-4200, november 1989).

Sprinklern, som användes i denna försöksserie, var en snabbutlösande typ.

I det sprinklade fallet steg temperaturen i rummet maximalt till 300 grader, för att sedan sjunka snabbt när sprinklern löste ut. Den första sprinklern löste ut efter cirka 50 sekunder och därefter sjönk temperaturen snabbt. Efter 4 minuter var rumstemperaturen nere i 40 grader.

I det osprinklade försöket steg temperaturen snabbt och nådde efter lite mer än en minut 850 grader och höll sig där under fem minuter tills brandbelastningen i rummet förbränts helt. Först därefter började temperaturen sjunka.

All sprinklerstatistik i världen är samstämmig och visar på sprinklersystemens överlägsna tillförlitlighet, förutsatt att de underhålls väl under sin livstid. Utvecklingen har gått mycket snabbt under de senaste 15 åren. Detta har bland annat lett till en snabbare utlösningsteknik, där man i ett normalrum kan förvänta sig att det första sprinklerhuvudet aktiveras inom en minut. I normalfallet är branden under kontroll, alternativt släckt, av fyra aktiverade sprinklers. Underhållet är enkelt och görs till en låg kostnad.

Kostnadsökning på 2,4 procent

En annan faktor man inte ska glömma bort är möjligheterna till tekniska avsteg som BBR accepterar. Kunskapen kring den praktiska hanteringen av tekniska byten är tyvärr begränsad, enligt min uppfattning. Tekniska byten tillämpas av alltför få konsulter idag, vilket ofta beror på begränsad kunskap om sprinklerteknikens kapacitet och möjligheten till tekniska byten.

Enligt en engelsk undersökning från 2006 är investeringskostnaden för att förse en nybyggd skola med ett komplett sprinklersystem i två plan med en yta på 20 000 kvadratmeter ungefär 2,4 procent av den totala byggkostnaden. Tekniska byten där sprinklersystem installeras kan medge förenklingar i byggnadskonstruktionen och i det här fallet uppskattas de brandskyddstekniska förenklingarna till 1 procent och »nettokostnaden« för sprinklerinstallationen till runt 1,4 procent.

Försäkrad skola med sprinkler

I några kommuner har man insett fördelarna med sprinkler och sprinkler finns med i diskussionen vid nybyggnationer av skolor. Det finns ett ypperligt exempel från en skola i Stockholmsområdet som har försetts med ett komplett sprinklersystem i samband med renovering. Innan beslutet om sprinkling fattades, gjordes en omfattande analys av kostnaden för brandskyddet med och utan sprinkler. Resultatet blev mycket intressant och slutade med att beställaren (= kommunen) bestämde sig för att totalsprinkla skolan, vilket dessutom innebar att man fick en försäkringslösning till en rimlig kostnad. Med sprinkler var det plötsligt intressant att försäkra skolan, något som varit omöjligt tidigare på grund av det dåliga skaderesultatet.

Sprinklersystemets tillförlitlighet har testats efter installationen eftersom det har inträffat ett antal brandincidenter i skolan, samtliga har släckts av systemet i ett tidigt skede. Något fall av mekanisk påverkan har också inträffat, men det gör man bara en gång. Syndaren går lätt och snabbt att identifiera när han springer från platsen genomvåt av sprinklervatten.

Boendesprinkler för mindre enheter

Boendesprinklersystemen ger ytterligare möjligheter att skapa säkrare skolor, daghem och förskolor. De medger avsevärda förenklingar som glesare täckningsytor per sprinkler, färre antal sprinkler per verkningsyta och speciella sprinklerhuvuden. Totalkostnaden för dessa system blir därför lägre än för de så kallade industrisystemen. Boendesprinkler har under de senaste åren fått en ökad användning för att höja säkerheten i alternativa boenden. Färsk statistik visar att mer än 50 procent av nybyggda alternativboenden förses med boendesprinklersystem. Detta är också en trend i resten av Europa.

Även boendesprinklersystemen medger tekniska byten. Det pågår ett revideringsarbete inom SBF för att, förhoppningsvis redan under 2008, skapa ett nytt regelverk för boendesprinkler.

Boendesprinkler kan definitivt tillföra en ny dimension när det handlar om ökad brandsäkerhet i mindre skolor, förskolor och daghem. Vid nyinstallationer blir den totala installationskostnaden mellan 150-200 kronor per kvadratmeter under förutsättning att vattenförsörjningen är tillfredsställande (vilket normalt är fallet i de flesta kommuner).

Sammanfattning

Min uppfattning är att diskussionen om att stoppa bränder i skolor och daghem har hamnat i en återvändsgränd. Det man talar om är oftast bättre upplysta skolor, inbrottslarm, väktare, automatiskt brandlarm och/eller övervakningskameror. Alla dessa komponenter är givetvis viktiga och bra byggstenar, men jag vill även lyfta fram »verktyget« sprinklersystem, som också ger möjlighet till tekniska byten. Dessa kan vara:

  • Enklare glasutföranden
  • Enklare ventilationssystem
  • Enklare dörrar och genomföringar
  • Minskad brandgasventilation
  • Enklare bärverk

Fler byten är tänkbara.

I samband med de förstudier som görs för en byggnads brandskyddsutförande anser jag att man bör lyfta upp följande åtgärder på bordet: Gör en riskanalys, identifiera riskerna, bedöm åtgärder, värdera olika åtgärder. Glöm inte att en förenklad kostnads-/nyttoanalys tillför en ny och betydande dimension i förstudien.

Gösta Holmstedt, Brandingenjör,
Sprinklerfrämjandet, Brandskyddslaget

Nummer 6—2007

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2007.