Annons

Du är här

Våga ta steget fullt ut, kommuner!

Publicerad9 september 2005  Text Christoffer Bonthron

Det är mycket på gång i Sveriges kommuner just nu. Framförallt inom området där bland annat räddningstjänsten verkar – nämligen det som berör kommunens säkerhet och trygghet. Utvecklingen har gått från att vara väldigt smal och endast behandla brand via räddningstjänst vidare till att även innefatta trafikolyckor och annan räddning till att idag omfatta allt som har med skydd mot olyckor att göra – frågan är då vad omfattas och hur skall kommunerna arbeta med detta?

Ingen kan väl ha missat hur kommunerna har brottats med att anpassa sig till intentionerna i Lagen om skydd mot olyckor. Inte heller hur kommunernas krishanteringsorganisationer aktiverades fullt ut efter flodvågskatastrofen i Asien. Detta parallellt med allt det traditionella som har med säkerhet att göra – internt skydd, Sevesolagen, Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, äldresäkerhet, barnsäkerhet m m, m m. Arbetet med skydd mot olyckor är en ambitionsfråga där kommunerna själva sätter gränsen för hur omfattande arbetet skall vara så länge minimikraven i de olika lagstiftningarna uppnås.

Helt nya kompetenser är på väg ut på arbetsmarknaden – civilingenjörer i riskhantering från Lunds Tekniska högskola, elever som har gått Skydd mot olyckor-utbildningen på Räddningsverkets skolor och många andra som har en sak gemensamt, att de är utbildade till att se arbetet med säkerhet och trygghet som en helhet. Det finns alltså mycket kompetens som kan arbeta från ett helhetsperspektiv – frågan är om kommunerna är organiserade för detta?

Jag tror att det är hög tid för kommunerna att se över sin verksamhet inom detta område. Troed Troedson beskrev situationen mycket bra på sin föreläsning under Brand 2005 i Västerås »Ingen vill ha en borrmaskin – vi vill ha ett hål i väggen, ingen vill ha räddningstjänsten – vi vill ha trygghet och säkerhet«. Givetvis kommer räddningstjänsten alltid att behövas och utgör en nyckelroll i kommunernas arbete inom detta område. Det som behövs är komplement till räddningstjänsten. Många kommuner börjar tänka i termer som säkerhetsnämnd och säkerhetsförvaltning där räddningstjänsten är en del i helheten. Säkerhets- och trygghetsarbetet i en kommun måste vara ett tvärsektoriellt arbete med gemensamma resurser som verkar i alla kommunens olika delar. Det finns redan mycket kunskap ute i kommunerna som tillsammans med den nya kompetens som börjar komma ut på arbetsmarknaden skulle kunna ta ett helhetsgrepp och sätta säkerhet och trygghet högst upp på kommunens dagordning. Möjligheterna har aldrig varit bättre för ett helhetsgrepp än vad det är nu, eller som Josefin Gullstrand beskrev det på Förebyggandekonferensen i Karlstad »det är värsta grymma läget«.

Christoffer Bonthron, civilingenjör i riskhantering, lärare vid Räddningsverkets skola i Revinge

Christoffer Bonthron

Christoffer har gått utbildningen i Riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Där lyfts säkerhet fram som en helhet, både för kommuner och näringsliv.

När han sedan fick möjlighet att jobba som lärare vid Räddningsverket och vara med om att ta fram och även genomföra Skydd mot Olyckor-utbildningen var helhetstankarna från Lund en självklarhet.

Han anser att, framförallt kommunerna, måste börja arbeta mer med säkerhet som en helhet och använda de nya kompetenser som finns på arbetsmarknaden på ett tvärsektoriellt sätt.

Nummer 6—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2005.