Annons

Du är här

Tankarna bakom brand 2005

Publicerad10 maj 2005  Text Lena Nordlund

– Vi i programgruppen utgick från tankarna bakom lagen om skydd mot olyckor, LSO, när vi skulle planera konferensen och började skissa på några enkla modeller att utgå ifrån när man ska arbeta med handlingsplaner etc, säger Anders Bergqvist, Stockholms Brandförsvar.

Programgruppen som består av Göran Schnell (projektledare), Anders Bergqvist , Fredric Jonsson , Ulf Lago , Elisabeth Öqvist , Fredrik Eriksson , Malin Comstedt och Ann Ljunglöf har arbetat med att ta fram programmet till Brand 2005.

Bakgrunden är att på kort tid har de första handlingsprogrammen tagits fram i kommunerna. De kommande åren kommer åtgärderna i dessa att genomföras och samtidigt måste arbetet med nästa mandatperiods handlingsprogram prioriteras. Fokus på Brand 2005 blir på den enskilde och hur kommunen ska stödja den enskilde.

Intentionen med lagen om skydd mot olyckor är tydlig: »Färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras«. Lagen bygger på att kommunerna arbetar med processen: riskbedömning –> politiskt uppdrag –> riskreduktion –> erfarenhets-återföring. Den enskildes behov ska stå i fokus i hela processen.

Metoder för bland annat riskvärdering, uppföljning och utvärdering behöver utvecklas för att arbetet med skydd mot olyckor ska bli effektivare (fig 1).

– Detta är en vanlig form av organisationsschema. Räddningstjänsten är ofta mycket bra på att genomföra, rätt bra på att planera men sämre när det kommer till att utvärdera. I och med lagen om skydd mot olyckor behöver vi arbeta systematiskt med vårt uppdrag. Likaväl som vi kräver att andra ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. I programmet för Brand har vi arbetat för att deltagarna praktiskt ska kunna sätta sig in i och fundera över hur de ska göra för att kunna genomföra det de ska, säger Anders Bergqvist.

Brand 2005 kommer att inledas med en presentation av programgruppen där de berättar mer ingående om hur processen, med den enskilde i fokus, kan se ut. De redovisar sin genomgång av de första handlingsprogrammen (fig 2).

Med två år kvar till nästa mandatperiod finns det tid att arbeta systematiskt med underlagen för nästa omgång.

– Vad betyder det till exempel att vi ska underlätta och samordna? Hur får vi de olika delarna att löpa ihop så att alla får tillgång till information och kan fatta rätt beslut? Vi måste utveckla metoder för att klara av att utföra det lagen säger att vi ska göra som till exempel riskvärdering och uppföljning, säger Anders.

I över hundra år har vi utgått från brandstationen i vår planering. Om vi vänder på perspektivet, vad händer då? Kan den enskildes behov leda fram till spännande lösningar och nya idéer för verksamheten? Det är exempel på innehåll i en av de workshopar som kommer att finnas på Brand 2005.

– För att alla ska få chansen att tränga in djupare i några frågor och arbeta med ett par aspekter så kommer det att vara fem workshopar. De pågår under både på tisdagen och onsdagen så man hinner vara med på två. Här tas de olika delarna i arbetsprocessen upp, säger Anders.

Gemensamma utgångspunkter för samtliga fem workshopar är att:

• belysa den enskildes behov och kommunens uppdrag för att underlätta detta

• redovisa goda exempel och erfarenheter

• inspirera till fortsatt utveckling.

I workshoparna jobbar man med frågor som:

• Hur skapar vi en bra bild av riskerna?

• Hur ska vi arbeta för att analysera och belysa riskerna?

• Vilket underlag behöver de politiska beslutsfattarna?

• Vad är tillsyn?

• Vad ingår egentligen i underlätta?

• Hur kan vi med bibehållet förtroende, på ett praktiskt sätt genomföra och åtskilja de två uppdragen underlätta och tillsyn?

På onsdag efter lunch kommer sedan de ansvariga för de fem workshoparna att presentera vad som kommit fram i diskussionerna och en panel bestående av företrädare för stat, kommun, tjänstemän, politiker och enskilda kommer att ställa frågor.

Efter detta kan auditoriet komma med sina frågor. Fredric och jag kommer att vara debattledare. Syftet är att lyfta in vad som hänt under de olika workshoparna, diskutera och kunna ställa kompletterande frågor, säger Anders.

Vill du sätta dig in i vad lagen kräver av dig i ditt arbete och få tips och inspiration till nya systematiska arbetsmetoder? Då ska du inte missa att delta i workshoparna på Brand 2005. Välkommen till Västerås 24-26 maj!

Nummer 4—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2005.