Annons

Du är här

Otydligt språk försvårar brandskyddet

Publicerad10 maj 2005  Textmup

Just nu pågår arbetet med ändringar i Boverkets byggregler (BBR). I det förslag som varit ute på remiss vill Boverket att det idag något förlegade begreppet insatstid ska ligga till grund för bedömningar om en fastighets brandskydd är tillräckligt eller inte. Det är inte rättvist mot den som ska ta ansvar för brandskyddet. Han eller hon kan nämligen aldrig säkert veta om det beslut man fattar baserar sig på en rättvis bild av vilken hjälp man kan få av räddningstjänsten i sin kommun.

Insatstid har varit ett försök att sammanfatta tiden från det att räddningstjänsten får ett larm om att något hänt till den stund man påbörjar jobbet på plats, med facktermer: anspänningstid, körtid och angreppstid. Begreppet fanns i det gamla allmänna rådet från Räddningsverket. Men sedan lagen om skydd mot olyckor trätt i kraft känns detta begrepp inte längre aktuellt.

Mot begreppet insatstid brukar man invända att det är trubbigt. Anspänningstiden är lätt att beräkna, körtiden likaså. Men angreppstiden varierar oerhört mycket. Det är ju inte förrän man är på plats som det går att bedöma vad som behöver göras. Och då kan det ta allt ifrån en minut till 15–20 minuter innan man är igång. Handlar det om till exempel ett sjukhus eller en industri kan det ta tid bara att orientera sig på plats.

När Boverket reviderar byggreglerna handlar det om nybyggnation av fastigheter. Dessa ska sedan tas i bruk och då gäller lagen om skydd mot olyckor.

Svenska Brandskyddsföreningen är mån om att alla som sedan den nya lagen trädde i kraft har ansvar för sitt brandskydd ska få förutsättningar att ta det. Ska de kunna göra det är en av hörnpelarna att de vet vilken hjälp de kan räkna med från den kommunala räddningstjänsten. För att de ska kunna förstå det måste landets kommuner redovisa sina resurser och sin förmåga på ett sätt som går att förstå för den som inte är fackman.

Därför är det inte bara olyckligt utan till och med rent olämpligt att ett regelverk, som är så viktigt för byggande och boende som BBR, konserverar ett gammalt och för gemene man obegripligt språkbruk.

Göran Schnell, vd

Peter Svensson, brandingenjör/handläggare
Svenska Brandskyddsföreningen

Nummer 4—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2005.