Annons

Du är här

Sprinklercertifiering - en omtvistad fråga

Publicerad8 mars 2005  Text Inger Wiklund

Ett företag i sprinklerbranschen, som själva är certifierade, har anmält Svenska Brandskyddsföreningen till Kommerskollegiet – på grund av deras krav på certifiering. Många hoppas att den nya standarden i Europa vad gäller sprinkleranläggningar kan vara ett steg på vägen till ett mer gemensamt synsätt – men tvivel finns.

Enligt Jens Hjort på Svenska Brandskyddsföreningen saknas det bra statistik på hur sprinkleranläggningar fungerar i Sverige.

– Men vi ligger nog bra till, säger han.

God kunskap är av största vikt när det gäller att besluta om sprinkler i större lokaler; bland annat vilken kapacitet de bör ha och hur placeringen ska göras.

– Fördelen med certifierade aktörer är att någon har kontrollerat deras kunnande. Det finns de som tycker att certifieringen strider mot Europastandarden. Men, hur ska en beställare kunna bedöma någon som påstår att »jag kan lika mycket som en brand-ingenjör«, men inte kan bevisa det på papper, undrar Jens Hjort.

SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB) gör årliga kontroller av de certifierade företagen.

– Här blir det orättvist – de certifierade som gör lite fel kommer vi åt, medan de andra kommer undan, beklagar Jens Hjort.

Vem styr, och varför?

Nyligen lämnade ett svenskt bolag in en anmälan till Kommerskollegium. När detta skrivs håller ärendet på att analyseras – och någon ståndpunkt har ännu inte tagits.

– Det här företaget är certifierat, men ifrågasätter ändå att Svenska Brandskyddsföreningen på det här sättet styr marknaden. Detta sedan de fått erfara att svensk certifiering inte godtas i Danmark. För att det här företaget ska kunna konkurrera på den danska marknaden måste de göra om certifieringsproceduren där – vilket kostar mycket pengar, säger Markos Montmar Stavroulakis på Kommerskollegium.

Han anser att det – förstås – är viktigt med en så god säkerhet som möjligt, men att certifiering kanske inte är det enda sättet för att kvalitetssäkra en god standard vad gäller sprinkleranläggningar.

– Självklart ska arbetet utföras av en kvalificerad person. Men, lång erfarenhet bör beaktas. Och, kanske bör det övervägas om innehållet i utländska certifikat skulle kunna accepteras även här, säger Markos Montmar Stavroulakis. Han fortsätter:

– Renodlade nationella lösningar som inte möjliggör att hänsyn tas till kunskaper som en tjänsteutövare inhämtat i ett annat land inom EU/EES kan leda till en uppdelning av den inre marknaden. Det vore lämpligt om EU verkade för en gemensam syn på brandsäkerhet, och antog en mer tvingande hållning. Kommerskollegium har inget emot högt ställda säkerhetskrav, men föredrar att dessa utvecklas på EU–nivå. Detta för att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Europastandarden bör vara ett steg i den riktningen. För tillfället bör den därför ses som vägledande.

Jens Hjort bekräftar att Sverige står bakom Europastandarden, och på Svenska Brandskyddsföreningen välkomnar man den. Och han håller med om att det blir lättare att göra jämförelser nu. Men, helt nöjd är Jens Hjort inte:

– Inom vår samrådsgrupp har vi kommit fram till att det saknas anvisningar för ESFR (Early Suppression Fast Respons) och andra sprinklertyper i Europastandarden, som används i höga lagerlokaler. Därför har vi gjort en del tillägg i SBF 120:6, som vi anser att alla svenska aktörer ska utgå ifrån.

Vill du veta mer om sprinkler kontakta,

Jens Hjort , tel 08-588 474 91, e-post:

jens.hjort@svbf.se

Nummer 2—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2005.